CYM | ENG

Wales’ space for the third sector

Cardiff City Stadium | 21 March 2019

Beth sy' mlaen

Mae rhaglen llawn-dop o ddigwyddiadau yn gofod3 eleni. Cymerwch bip isod i weld beth sydd ar gael. Archebwch eich lle ar y sesiynau wrth gofrestru neu os ydych wedi cofrestru yn barod ewch i’r dudalen cofrestru, ac yna mewngofnodwch i ddewis eich sesiynau. Gwnewch yn siwr bod ddigon o amser gennych i ymweld a’r man arddangos.

I’ch helpu i gynllunio’ch diwrnod rydym wedi cynhyrchu canllaw cipolwg.

 

8:15am - 9:15pm

Capacity: 50

Academi Cymru

Mae Shackleton wedi cael ei alw’n ‘arweinydd gorau erioed daear Duw, yn ddieithriad,’ ond eto ni arweiniodd dîm gyda mwy na 27 o bobl erioed, methodd gyflawni pob nod a osododd iddo’i hun bron a than yn ddiweddar, nid oes llawer o gof wedi bod amdano ers ei farwolaeth yn 1922. Mae’r gweithdy rhyngweithiol, egnïol a llawn gwybodaeth hwn yn defnyddio hanes anhygoel Syr Ernest Shackleton i ddangos pwysigrwydd arweinyddiaeth addasol mewn cyfnodau o adfyd, ansicrwydd a newid.

9:30am - 10:30am

Capacity: 150

Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Uchelgais a rennir gan y llywodraeth, cyrff cyhoeddus a’r trydydd sector yw gwella cydnerthedd a llesiant ein cymunedau. Yng nghyd-destun cwtogi ar gyllidebau’r sector cyhoeddus, a heriau cynyddol heriol yn ein cymdeithas, mae’r llywodraeth yn cydnabod bod angen iddo gael ymagwedd sylweddol wahanol er mwyn gwireddu’r uchelgais yma. Bydd y seminar yma yn ystyried sut y gallwn gydweithio’n wahanol ar lefel leol er mwyn gwella llesiant a ffyniant ein dinasyddion.

 

Capacity: 100

Hugh James, Rheoleiddiwr Codi Arian, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Ymunwch â ni am drafodaeth ar oblygiadau’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd gyda chynrychiolwyr o Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, y Rheoleiddiwr Codi Arian a chwmni cyfreithiol Hugh James. Fe fydd y ddadl yn canolbwyntio ar newidiadau allweddol a strategaethau i helpu’ch mudiad i gydymffurfio.

 

Capacity: 50

Chwarae Teg

Fe fydd y sesiwn hon yn edrych ar fanteision bwrdd mwy amrywiol gyda Louise Button, Partner Cydweithio yn Chwarae Teg. Fe fydd y sesiwn hefyd yn cynnwys rhai o gyfranogwyr a mentoriaid o’r rhaglen Step to Non-exec, sydd wedi bod yn gweithio gyda menywod ifanc ar eu taith at ddod yn ymddiriedolwr.

Capacity: 50

Localgiving

Mae Localgiving yn helpu elusennau a grwpiau cymunedol i ystyried codi arian arlein – dros 250 o grwpiau ar draws pob sir yng Nghymru. Oes gennych chi ddiddordeb mewn ffurfio ffrydiau incwm cynaliadwy, datblygu’ch sylfaen gefnogwyr a chodi arian digyfyngiad ar gyfer costau craidd? Dysgwch mwy am greu tudalen rhoddion, i gynnal apeliadau arlein ac i annog unigolion i godi arian drostynt.

Capacity: 25

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd dda i gymunedau lleol fuddsoddi yn y cyfleusterau sy’n bwysig iddyn nhw. Gallant helpu i godi arian er mwyn achub siopau a thafarndai lleol, ariannu cynlluniau ynni adnewyddadwy, gweddnewid cyfleusterau cymunedol, cefnogi tyfu bwyd yn lleol, ariannu clybiau chwaraeon newydd ac adfer adeiladau sy’n perthyn i dreftadaeth, gan greu cymunedau cryfach a mwy bywiog ac annibynnol.

Dan arweiniad arbenigwyr prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru Canolfan Gydweithredol Cymru, bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg rhagorol o’r testun i bawb fydd yn bresennol yn ogystal â gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i ddatblygu prosiect cyfranddaliadau cymunedol.

Capacity: 25

Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

Bwriad y sesiwn yw rhoi gwybodaeth i fudiadau am safonau’r Gymraeg ac ateb rhai cwestiynau. Er enghraifft, beth yw nod y safonau? Pa wasanaethau gall pobl eu disgwyl yn Gymraeg? Pa sefydliadau sydd yn gorfod gweithredu’r safonau? Beth yw rôl y trydydd sector?

Cynhelir y sesiwn hon drwy gyfrwng y Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gael.

Capacity: 10

Comisiynydd y Gymraeg

Dyma sesiwn bwrdd crwn er mwyn hel barn a chasglu syniadau’r trydydd sector ar gyfer strategaeth newydd y Comisiynydd. Bydd cyfle yn ystod y sesiwn i glywed ychydig am yr adborth mor belled, gan gynnwys holiadur yn ystod har 2017, a chlywed cyflwyniad ar Cymraeg Gwaith gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Capacity: 12

Hugh James

Gyda herio ewyllysiau ar gynnydd, mae elusennau yn awyddus i osgoi costau emosiynol, ariannol a’r gost i enw da sy’n deillio o anghydfodau ynghylch gwaddol.

Mae gan swyddogion ac ymddiriedolwyr gwaddol rôl heriol; rheoli risg, gwneud y mwyaf o gyfleoedd a sicrhau bod y penderfyniadau a wneir er lles yr elusen.  Bydd Richard Adams, Uwch Gyfreithiwr Cyswllt, a’r cyfreithiwr, Ben Kinnear, o’r Tîm Gwaddol, Ewyllysiau ac Ystadau yn Hugh James, yn rhoi arweiniad ar yr opsiynau sydd ar gael i chi pan fyddwch yn wynebu anghydfod ynghylch gwaddol, gan eich helpu i lywio drwy’r cymhlethdod cyfreithiol a’ch helpu i warchod y ffynhonnell incwm hollbwysig yma, drwy gyfrwng sesiwn ymgysylltiol fydd yn archwilio beth i’w wneud ac i beidio ei wneud yn ystod y broses.

Capacity: 12

WCVA

Mae gwirfoddolwyr, a rhai 14-25 oed yn benodol, yn awyddus i gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli drwy blatfformau cyfryngau cymdeithasol, megis  FaceBook, Twitter ac Instagram.

Mae’r gweithdy hwn yn amcanu at wella hyder a sgiliau aelodau staff a gwirfoddolwyr fyddai’n dymuno defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu eu cyfleoedd gwirfoddoli i wirfoddolwyr presennol ac arfaethedig. Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer y rhai y mae defnyddio platfformau cyfryngau cymdeithasol yn newydd iddynt, a rhai sydd eisoes yn defnyddio’r platfformau hyn, ond sydd eisiau cyngor ar sut mae sicrhau eu bod yn cael y gorau o bob post.

Capacity: 12

Tîm Hyfforddi WCVA

A wyddoch chi sut i ddarparu tystiolaeth o’r gwahaniaeth y mae’ch mudiad yn ei wneud? Nod rhaglen Inspiring Impact yw newid y ffordd y mae’r sector gwirfoddol yn meddwl am werth ac effaith gymdeithasol. Fe fydd y gweithdy hwn yn cyflwyno yr offer a all eich helpu i ddatblygu arfer da wrth ymdrin ag effaith yn eich mudiad.

Capacity: 12

Centurion VAT

Bydd Julie Rawlinson-Smith o Centurion VAT Specialists yn egluro egwyddorion sylfaenol TAW fel y maent yn berthnasol i elusennau. Ymysg y pynciau fydd:

 • Egwyddorion sylfaenol TAW a therminoleg allweddol
 • Gwahanol gyfraddau TAW a ble maent yn berthnasol
 • Gostyngiadau mewn TAW i elusennau.

10:30am - 11:00am

Capacity: 12

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae Molly yn ymgynghorydd hygyrchedd sy’n credu’n angerddol mewn cynhwysiant, hygyrchedd a thechnoleg gynorthwyol. Fe fydd sgwrs Molly yn siwr o’ch ysbrydoli wrth iddi sôn am yr effaith nodedig y mae technoleg ddigidol wedi’i chael ar ei bywyd, a’r gwahaniaeth positif y gall wneud i bobl ag anableddau.

Capacity: 12

Canolfan Cydweithredol Cymru

Proses yw ‘agile’ a all helpu mudiadau i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau mewn ffordd hyblyg a rhyngweithiol iawn. Ymunwch â’r arbenigwyr o Centre for the Acceleration of Social Technology (CAST) i gael cyflwyniad cryno i’r ffordd y mae ‘agile’ yn gweithio.

Capacity: 12

Rhwydwaith Llywodraeth Agored Cymru

Mae Rhwydwaith Llywodraeth Agored Cymru yn casglu syniadau gan unrhyw un sy’n cefnogi gwerthoedd tryloywder, cyfranogi gan ddinasyddion ac atebolrwydd, i’w cynnwys yng Nghynllun Gweithredu Llywodraeth Agored 2018-2020. Galwch heibio’r sesiwn anffurfiol hon i ddysgu mwy a rhannu’ch syniadau!

Capacity: 12

Designdough

Pwysigrwydd creu a meithrin brand sydd ag edrychiad a llais cydlynol er mwyn helpu i ategu amcanion eich sefydliad.

11:00am - 12:00pm

Capacity: 150

Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru

Mae Rhwydwaith Gwirfoddoli Cymru, ar y cyd â’i aelodau (a ddaw o fudiadau amrywiol yn y Trydydd Sector a’r Sector Cyhoeddus), wedi datblygu papur i ystyried modelau amgen o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys gwirfoddoli sydd wedi’i gynllunio a’i gefnogi’n briodol. Dewch i drafod y papur gyda  Sandy Clubb, y prif awdur.

Capacity: 100

Darwin Gray

Brexit. Aflonyddu rhywiol. Y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau. Y GDPR. Y Cyflog Byw. Dyma rhai o’r pynciau llosg i weithwyr adnoddau dynol proffesiynol a mudiadau dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn y sesiwn hon, fe fydd Fflur Jones, Pennaeth Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol yn Darwin Gray LLP, a’r ymgynghorydd adnoddau dynol Joanna Adams yn rhoi diweddariad ar ddeddfwriaeth newydd y dylech a chyfraith achos ddiweddar sy’n berthnasol i’ch mudiad.

Capacity: 50

WISERD

Mae Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) yn cynnal rhaglen ymchwil amlddisgyblaeth dros bum mlynedd i bolisi cymdeithas sifil yng Nghymru, Prydain ac yn rhyngwladol. Dewch i gwrdd â rhai o’n hymchwilwyr a chlywed am eu gwaith ar wirfoddoli, cyfranogi sifil a newid.

 

Capacity: 50

Sut fyddai Cymru’n edrych pe baem yn defnyddio’r hyn a wyddem am Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod i lywio’r hyn rydym yn ei wneud a’r ffordd o ddarparu gwasanaethau? Helpwch ddatblygu’r weledigaeth hon i Gymru, gan ddisgrifio sut y byddai bywyd yn wahanol a chymryd golwg ar draws cwrs bywyd i ganfod cyfleoedd i atal, ymyrryd yn gynnar a thorri cylchoedd rhwng cenedlaethau.

Capacity: 25

Canolfan Cydweithredol Cymru

Bydd tîm prosiect Cydweithredu i Ofalu yn cynnal gweithdy sgyrsiol byr ynghylch sefydlu gwasanaeth gofal a llesiant cydweithredol. Byddant yn ymdrin â rhai o bryderon ac ofnau sydd gan bobl efallai o ran sefydlu menter gofal cydweithredol newydd. Bydd rhai fydd yn mynychu’r gweithdy yn cael cyfle i glywed gan gleientiaid Cydweithredu i Ofalu sydd wedi bod drwy’r broses, ac sydd wrthi’n cynnal gwasanaethau gofal cydweithredol yn eu hardal leol. Bydd y meysydd fydd yn cael eu trafod yn cynnwys:

 • Pam gwasanaeth cydweithredol?
 • Y peryglon a’r bygythiadau sy’n wynebu gwasanaethau gofal cydweithredol
 • Y camau sydd angen mynd drwyddynt cyn lansio
 • Straeon am lwyddiant ar hyd a lled Cymru

Capacity: 25

Ymddiriedolaeth Cranfield

Yn yr hinsawdd heriol bresennol, rhaid wrth gynllun cryf er mwyn paratoi i wynebu a rheoli heriau. Fe fydd y gweithdy hwn yn ymdrin ag agweddau allweddol ar gynllunio busnes, ynghyd â chyngor ac offer i lunio cynllun cryf a pharatoi at y dyfodol.

Capacity: 12

NCVO

P’un ai ydych wedi gweld y gair PQASSO o’r blaen ac yn ansicr beth yw e’, neu os nad ydych erioed wedi clywed amdano tan nawr, dyma’r sesiwn i chi. Fe fydd y cyflwyniad yma yn canolbwyntio ar sut y gallwch ei ddefnyddio i adolygu trefniadau llywodraethu ac i helpu i ganfod a lleddfu risg. Safon ansawdd NCVO yw PQASSO ar gyfer y trydydd sector a busnesau cymdeithasol.

Capacity: 12

Comisiwn Elusennau

Gweledigaeth y Comisiwn Elusennau yw troi’n ‘Ddigidol yn Ddiofyn’ ac oherwydd hynny maent yn meddwl mewn ffordd fwy arloesol ynglŷn â sut i ddarparu eu gwasanaethau. Maent wedi mabwysiadu canllawiau ac egwyddorion Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth ganolog ac am arddangos yn y sesiwn rhai o’r gwasanaethau mewn datblygiad. Beth yw eich adborth?

Capacity: 12

Senedd y DU

Trosolwg o’r gwaith a wneir gan dîm allgymorth Senedd y DU – gyda ffocws penodol ar ein hymgyrch pleidlais 100 sy’n dathlu 100 mlynedd ers i rai merched gael yr hawl i bleidleisio.

Capacity: 12

Centurion VAT

Bydd Julie Rawlinson-Smith o Centurion VAT Specialists yn rhoi trosolwg o ddatblygiadau presennol ym myd TAW gan awgrymu i ba gyfeiriad rydym yn mynd. Ymysg y pynciau fydd

 • Mentrau HMRC i gau’r “Bwlch TAW”
 • Brexit
 • Gwneud Treth yn Ddigidol
 • Symleiddio treth

Capacity: 12

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Gweithdy gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a fydd yn darparu cyngor a phecyn cymorth i rymuso cymunedau i ddeall sut y gallant ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i yrru eu gweithgareddau eu hunain a herio cyrff cyhoeddus i sicrhau bod y Ddeddf yn cael ei rhoi ar waith yn y ffordd orau.

O ganlyniad i’r gweithdy, fe fydd cyfranogwyr:

 • Yn fwy ymwybodol o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
 • Yn deall sut y gallant ddefnyddio’r Ddeddf eu hunain i herio penderfyniadau
 • Yn deall sut y gallant ddefnyddio’r Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol i ddylanwadu ar brosiectau seilwaith

Capacity: 12

PAVO

Mae Clair Powell a Freda Lacey, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), wedi sefydlu a datblygu tîm o Gysylltwyr Cymunedol llwyddiannus iawn, gan weithio o 10 lleoliad cymunedol ledled Powys. Fe fyddant yn hwyluso trafodaeth ar rôl ‘Cysylltwyr Cymunedol’, sut mae presgripsiynu cymdeithasol yn cyd-fynd â’r dull hwn, sut i weithio’n unigryw gyda chryfderau unigol pobl a’u rhwydweithiau cymorth a sut y mae ‘presgripsiynu’ cymorth cymunedol yn gwneud gwahaniaeth sylweddol ym mywydau pobl. Fe fyddant yn ystyried canlyniadau diriaethol wrth gydbwyso a lleihau’r angen am wasanaethau statudol a heriau ac atebion allweddol wrth fesur a gwerthuso canlyniadau dinasyddion yn effeithiol.

12:00pm - 12:30pm

Capacity: 12

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae Molly yn ymgynghorydd hygyrchedd sy’n credu’n angerddol mewn cynhwysiant, hygyrchedd a thechnoleg gynorthwyol. Fe fydd sgwrs Molly yn siwr o’ch ysbrydoli wrth iddi sôn am yr effaith nodedig y mae technoleg ddigidol wedi’i chael ar ei bywyd, a’r gwahaniaeth positif y gall wneud i bobl ag anableddau

Capacity: 12

Canolfan Cydweithredol Cymru

Y cwbl yw technoleg ddigidol yw modd o gyflawni rhywbeth, felly dewch i ddarganfod gan y tîm yn Centre for the Acceleration of Social Technology (CAST) sut y gallwch ddefnyddio technoleg ddigidol yn fwy arloesol i fynd i’r afael â phroblemau, gwella perfformiad ac ateb anghenion eich mudiad.

Capacity: 12

Rhwydwaith Llywodraeth Agored Cymru

Mae Rhwydwaith Llywodraeth Agored Cymru yn casglu syniadau gan unrhyw un sy’n cefnogi gwerthoedd tryloywder, cyfranogi gan ddinasyddion ac atebolrwydd, am ymrwymiadau i Lywodraeth Cymru eu cynnwys yn ei Chynllun Gweithredu Llywodraeth Agored 2018-2020.

Galwch heibio’r sesiwn anffurfiol hon i rannu’ch syniadau neu gael gwybod mwy am y Rhwydwaith Llywodraeth Agored yng Nghymru.

 

Capacity: 12

Designdough

Deall sut mae gwneud y mwyaf o’ch cyllideb drwy ddewis deilliannau print neu ddigidol yn briodol.

12:30pm - 1:30pm

Capacity: 150

Mewn cyfnod o ansicrwydd digynsail i’r sector yng Nghymru fe fydd y panel trafod yma’n ystyried rhai o’r prif heriau a chyfleoedd cyllido sy’n wynebu’r sector yng Nghymru. Carol Mack (Prif Weithredwr Association of Charitable Foundations) fydd cadeirydd y sesiwn a fydd yn cynnig golwg treiddgar ar y blaenoriaethau a’r tueddiadau cyllido presennol, yn ystyried yr heriau eang sy’n wynebu’r sector ac yn rhoi cyfle i ofyn cwestiynau i’r panel gwybodus a phrofiadol ac arno Caroline Mason, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Esmee Fairbairn, Richard Williams, Prif Weithredwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru a Rob Roffe, Uwch Reolwr Polisi a Dysgu gyda’r Gronfa Loteri Fawr.

Capacity: 100
Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru
Ymunwch â Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Women Connect First, UCM Cymru a Cymorth i Ferched Cymru i fwrw golwg yn ôl ar 100 mlynedd o gynnydd i fenywod, ynghyd â sgwrs frwd ar yr heriau a wynebwn o hyd a sut y gallem eu goresgyn. Ar ôl y drafodaeth, fe fydd cyfle am gwestiynau o’r gynulleidfa.

Capacity: 50

Hugh James

Mae’n rhaid i ymddiriedolwyr dderbyn cyfrifoldeb am bopeth a wneir gan eu helusen.  Maent yn gyfrifol am ei dyheadau ar gyfer y dyfodol yn ogystal â chyfarwyddo sut y mae’n cael ei rheoli a’i rhedeg. Mae Emma Burns, Pennaeth Cyfraith Cyflogaeth yn Hugh James, yn ymdrin â llywodraethiant gan wisgo dwy het.  Penodwyd Emma yn Ymddiriedolwr Gofal Canser y Fron yn 2008, ac fe’i penodwyd yn Gadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ym Mawrth 2014. Ymunwch ag Emma i ddysgu mwy am sut y gallwch gyflawni eich dyletswyddau cyfreithiol wrth wneud penderfyniadau strategol a theimlo’n hyderus o ran deall y gost a’r risgiau cysylltiedig posibl.

Capacity: 50

Y Lab

P’un ai ydych yn ymgeisio am grantiau, yn tendro am wasanaethau neu’n adrodd i’ch bwrdd, gall defnydd effeithiol o dystiolaeth gryfhau’ch achos. Ond gall fod yn her casglu’r dystiolaeth gywir, a sicrhau ei bod yn gadarn ac yn drylwyr. Fe fydd y gweithdy hwn yn eich helpu diffinio’ch cwestiynau ymchwil, pa ddata i’w gasglu, pa lefel dystiolaeth sy’n ddefnyddiol ar gyfer pa randdeiliaid a sut i ledaenu’ch canfyddiadau.

Capacity: 25

Cymunedau Digidol Cymru

Mae nifer o bobl ag anableddau yn wynebu rhwystrau wrth geisio mynd ar-lein, sy’n golygu eu bod colli cyfleoedd i arbed arian, chwilio am waith neu ganfod gwybodaeth. Ar brydiau mae angen gwybodaeth ac offer arbenigol i’w helpu i gael mynediad i’r holl fuddion y mae’r rhyngrwyd yn gallu eu cynnig.

Dan arweiniad tîm Cymunedau Digidol Cymru, bydd y sesiwn panel yma yn egluro rhai o’r rhwystrau hynny ac yn rhoi sylw i’r gwaith rhagorol sydd eisoes yn cael ei wneud yng Nghymru. Bydd hefyd yn cynnig cyngor i rai sydd eisoes yn darparu sgiliau digidol fyddai’n dymuno rhoi gwell cefnogaeth i bobl anabl ac i sefydliadau cymorth i’r anabl sy’n dymuno cynnig gweithgareddau cynhwysiant digidol am y tro cyntaf.

Capacity: 25

Ethical Property Foundation

I lawer o grwpiau gwirfoddol, mae rheoli eiddo yn rhywbeth ychwanegol er ben y gwaith bob dydd, ac eto gall rheolaeth wael arwain at gostau uchel, problemau annisgwyl a hyd yn oed beryglon i fodolaeth eich mudiad. Mae Ethical Property Foundation, elusen flaenllaw sy’n rhoi cyngor ar eiddo, yn cynnig cyflwyniad hwylus, hawdd ei ddeall, ar hanfodion rheoli adeilad. Dewch i’n clinig galw heibio gyda rheolwyr a chyfreithwyr eiddo yn y prynhawn i gael cyngor cyfrinachol am ddim.

Capacity: 12

Comisiynydd y Gymraeg

Rydym wedi cyhoeddi canllaw newydd yn ddiweddar am grantiau a chontractau: ystyried y Gymraeg.  Dewch i’r sesiwn yma i ddysgu mwy!

Capacity: 12

Tîm Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol WCVA

Dewch am sgwrs ag aelod o dîm Cynhwysiant Gweithredol i drafod sut y gallai’ch syniadau weithio fel prosiect a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Os gallai’ch mudiad chi helpu’r bobl sydd bellaf o’r farchnad lafur i wella eu sefyllfaoedd, drwy gynnig gweithgareddau ymarferol, hyfforddi, cymell, mentora neu gyflogaeth gyda chefnogaeth a thâl, efallai wir y gallwn eich helpu.

Capacity: 12

Amser i Newid Cymru

Amser i Newid Cymru yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl. Maent yn gwneud hyn drwy:

 • galluogi pobl sydd â phrofiad personol o broblemau iechyd meddwl i ddod yn ‘hyrwyddwyr’; gan ddarparu hyfforddiant gwrth-stigma ac adrodd eu hanesion.
 • annog cyflogwyr ledled Cymru i arwyddo addewid Amser i Newid Cymru i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu yn y gweithle
 • cynnal ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol i newid agweddau tuag at bobl â phroblemau iechyd meddwl
 • gweithio gydag ysgolion i newid agwedd ac ymddygiad pobl ifanc, rhieni ac athrawon tuag at iechyd meddwl.

Ymunwch a’r sesiwn i ddysgu mwy.

Capacity: 12

Hugh James

Disgrifiwyd y Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) sy’n dod i rym ym mis Mai 2018 fel ‘yr ysgwydiad fwyaf o fewn gyfraith ddiogelu data a phreifatrwydd mewn cenhedlaeth’. Ymunwch â ni am y sesiwn hon lle bydd Elinor Jones ac Andrea Thomas, o’r Tîm Cyflogaeth yn Hugh James, yn anelu i sicrhau eich bod chi a’ch mudiad yn barod gyda’r cyfan y bydd angen i chi ei wybod.

Capacity: 12

Cynghrair y Bil Diddymu

Wrth i Fil yr UE (Ymadael) fynd drwy’r senedd mae Cynghrair y Bil Diddymu am sicrhau bod cymdeithas sifil yn cael ei chynnwys a’i bod, pan fo’n bosib, yn gallu lobïo a mynegi ei phryderon a’i buddiannau. Maent wedi bod yn gweithio gydag ASau ac arglwyddi i sicrhau nad yw’r bil yn arwain at ddirywiad mewn safonau na hawliau i ddinasyddion.

Dyma’ch sesiwn i ddysgu mwy a thrafod beth rydych yn credu yw’r goblygiadau i chi a’ch mudiad wrth i ni adael yr UE.

 

Capacity: 12

Tîm Hyfforddi WCVA

Dywedir ym myd marchnata a chyfathrebu digidol mai ‘cynnwys sy’n cyfrif’, ond sut y gallwch ddefnyddio cynnwys arlein mewn ffordd strategol i godi proffil eich mudiad? Yn y gweithdy hwn, ystyriwch:

 • Y gwahanol fathau o gynnwys sy’n perfformio’n dda yn 2018
 • Sut i greu cynnwys dengar ar gyllideb fechan
 • Rhannu’ch cynnwys mewn ffordd strategol ar draws y cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r gweithdy hwn yn addas i’r rheini sy’n creu cynnwys digidol fel rhan o’u swydd.

1:30pm - 2:00pm

Capacity: 180

Capacity: 12

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae’n hawdd tybio bod gan bob person ifanc sgiliau digidol. Ond nid felly mohoni i bob un, yn enwedig y rheini sydd fwyaf agored i niwed gan olygu eu bod yn wynebu cryn heriau a bygythiadau i’w llesiant hirdymor. Edrycha’r sesiwn hon ar anghenion pobl ifanc agored i niwed sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol a’r hyn y gellir ei wneud i’w cefnogi.

Capacity: 12

Canolfan Cydweithredol Cymru

Offeryn arlein yw First Days sy’n helpu mudiadau i reoli gwirfoddolwyr newydd o’r gwaith recriwtio a chynefino i’r broses o’u rhoi ar waith. Dewch i ddarganfod beth allai’r dechnoleg newydd hon ei wneud i chi.

Capacity: 12

Designdough

Sut mae blaenoriaethu prosiectau dylunio effaith uchel er mwyn sicrhau bod eich cyllideb marchnata yn ymestyn ymhellach.

2:00pm - 3:00pm

Capacity: 150

Mae’n bwysicach nag erioed i fudiadau’r trydydd sector ddeall cyfleoedd a pheryglon posib y dyfodol os ydynt am ffynnu, neu hyd yn oed oroesi. Mae disgwyl i Grypto-arian a Deallusrwydd Artiffisial weddnewid tirwedd codi arian yn sydyn. Wrth i ffiniau rhwng sectorau fynd yn fwyfwy aneglur, a fydd elusennau hyd yn oed yn bodoli yn 2035? Sut y gall eich mudiad gynllunio ymlaen? Dewch i ddarganfod yn y sesiwn panel hon.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys:

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Louise Armstrong yn cynrychioli Civil Society Futures, David Holdsworth, Dirprwy Prif Weithredwr y Comisiwn Elusennau a Rhodri Davies, Giving Thought

Capacity: 100

Brewin Dolphin

Gan eu bod newydd gomisiynu un o’r darnau mwyaf o ymchwil i fuddsoddiadau elusennol ym Mhrydain yn y blynyddoedd diwethaf, fe fydd Brewin Dolphin yn archwilio’r heriau buddsoddi amrywiol sy’n wynebu elusennau, o fewn cyd-destun pryderon ehangach, gan wahaniaethu’r canfyddiadau ymhellach yn ôl mudiadau sy’n rhoi grantiau a’r rheini sy’n codi arian ac yn darparu gwasanaethau.

Capacity: 50

 WCVA

Gweithdy ar ddiogelu a llywodraethu; gweithgareddau a gynhaliwyd a phynciau llosg o’r flwyddyn a fu.

Capacity: 50

Hugh James

Mae’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) wedi cael eu disgrifio fel ‘yr ailwampio cyfraith diogelu data a phreifatrwydd mwyaf ers cenhedlaeth’ ac rydym eisiau sicrhau eich bod yn barod am hynny. Mae’r newidiadau yn effeithio ar bob sefydliad sy’n casglu, storio a defnyddio data personol am drigolion yr UE, a daw i rym ym mis Mai 2018, felly nid oes llawer o amser tan hynny. Mae sefydliadau dielw a sefydliadau’r trydydd sector yn debygol o fod yn prosesu peth o’r data personol mwyaf sensitif, felly mae’r newidiadau yn arbennig o bwysig iddyn nhw. Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn hon, pan fydd ein harbenigwraig diogelu data a Phennaeth Cyfraith Cyflogaeth Hugh James, Emma Burns, yn eich hysbysu am y newidiadau ac yn rhoi cyngor ymarferol i chi. Byddwn yn amcanu at sicrhau eich bod chi a’ch sefydliad wedi eich arfogi â phopeth y mae angen i chi ei wybod. Mae hefyd yn gyfle i ofyn cwestiynau ynghylch GDPR a Bil Diogelu Data y DU.

Capacity: 25

Uned Ddata Cymru a WCVA

Ymunwch â WCVA ac Uned Ddata Cymru i gael gwybod mwy am y Porth Data newydd sbon i’r trydydd sector, sy’n cael ei lansio ar wefan WCVA. Y Porth yw’r adnodd newydd ar gyfer anghenion data y sector, gan gynnwys ystadegau a ddiweddarir yn rheolaidd ac sy’n berthnasol i bob maes yn y trydydd sector, o nifer y gwirfoddolwyr i incwm y sector a’r tu hwnt.

Capacity: 25

Y Brifysgol Agored

Mae gan Y Brifysgol Agored gyfoeth o gynnwys a chyrsiau am ddim ar OpenLearn, OpenLearn Cymru (hollol ddwyieithog) a FutureLearn. O ysgrifennu creadigol i reoli yn y sector gwirfoddol, ceir rhywbeth at ddant pawb. P’un ai ydych yn chwilio drosoch eich hun, eich tîm neu’n ceisio annog pobl yn eich cymuned i ddysgu, fe fydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg da i chi o’r hyn a gynigir a’r cyfle i fwrw golwg ar y cynnwys sydd ar gael.

Capacity: 12

NCVO

P’un ai ydych wedi gweld y gair PQASSO o’r blaen ac yn ansicr beth yw e’, neu os nad ydych erioed wedi clywed amdano tan nawr, dyma’r sesiwn i chi. Fe fydd y cyflwyniad yma yn canolbwyntio ar sut y gallwch ei ddefnyddio i adolygu trefniadau llywodraethu ac i helpu i ganfod a lleddfu risg. Safon ansawdd NCVO yw PQASSO ar gyfer y trydydd sector a busnesau cymdeithasol.

Capacity: 12

Ethical Property Foundation

Fe fydd ein arbenigwyr wrth law i roi ymgynghoriad cyfrinachol, 35 munud o hyd, yn rhad ac am ddim i chi ar unrhyw fater yn ymwneud ag eiddo yn eich elusen. Cymorth dilynol ar gael. Cyfyngiad ar nifer y llefydd – mae modd cadw lle ar y diwrnod.

Capacity: 12

WCVA

Mae pobl ifanc yng Nghymru yn awyddus i gyfrannu at eu cymunedau drwy weithredu cymdeithasol a gwirfoddoli, ar bobl lefel, gan gynnwys llywodraethu. Fel y to nesaf o wirfoddolwyr, ymddiriedolwyr, cefnogwyr cymunedol a gweithlu’r trydydd sector, fe fydd y gweithdy hwn yn ymdrin â’r hyn y mae angen i fudiadau ei ystyried wrth gynnwys pobl ifanc.

Capacity:

WCVA

Mae WCVA yn cyflwyno llwyfan gwirfoddoli digidol newydd sbon yng Nghymru, a fydd yn adnodd ardderchog i drefnwyr digwyddiadau.

Yn y sesiwn fach, anffurfiol hon, rhoddir blaenoriaeth i’r rheini sydd am ddarganfod sut y gall y feddalwedd fod o fudd iddyn nhw – a’r rheini sydd â phrofiad i’w rannu.

Capacity: 12

SamKat

Mae WCVA a SamKat wedi bod yn cydweithio ar Sefyllfa Manwerthu Elusennol Cymru 2018. Fe fydd y cyflwyniad ymchwil yn rhoi meincnodau ar gyfer ystadegau manwerthu allweddol a golwg dreiddgar ar y gadwyn gyflenwi yn y byd manwerthu elusennol. Fe fydd yna arfer gorau o’r sector ac argymhellion i symud y sector ymlaen a chynyddu gwerthiant ac elw. Dyma sesiwn hanfodol i unrhyw un yn y sector manwerthu elusennol.

Capacity: 12

Tîm Hyfforddi WCVA

Nod Hanfodion Codi Arian yw codi’ch hwyliau wrth godi arian. Fe fydd hon yn sesiwn ryngweithiol a chyfranogol iawn gan roi trosolwg o faterion cyfredol codi arian a rhannu arbenigedd y rheini yn yr ystafell. Yn addas i ddechreuwyr a’r rheini sy’n hen law arni.

3:00pm - 3:30pm

Capacity: 12

Canolfan Cydweithredol Cymru

Wrth i gredyd cynhwysol gael ei roi ar waith ar hyd y wlad, gall cynhwysiant digidol fod y gwahaniaeth rhwng proses fabwysiadu effeithiol ac effaith ddifrifol ar bobl. Dewch i ddarganfod sut y mae mudiadau yng Nghymru yn mynd i’r afael â’r her hon.

Capacity: 11

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae gan lawer o gyllidwyr arian ar gael yn benodol i gefnogi prosiectau trawsnewid digidol. Fe fydd y sesiwn hon yn amlygu cyllid sydd ar gael i brosiectau digidol yn ogystal â’r hyn y mae cyllidwyr yn chwilio amdano.

Capacity: 12

Designdough

Sut y gall dylunio atgyfnerthu effaith neges neu ymgyrch, a pham ei bod yn bwysig buddsoddi ynddo.

3:30pm - 4:30pm

Capacity: 150

Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i rym fis Ebrill 2016.  Yn gofod 3 yn 2017, cafwyd sesiwn i adolygu gwaith i roi’r Ddeddf ar waith ‘flwyddyn yn ddiweddarach’ o safbwynt defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, cynrychiolwyr trydydd sector ar Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Llywodraeth Cymru. Eleni, fe fydd y gweithdy yn edrych yn agosach ar rôl y trydydd sector yn gwireddu gweledigaeth ac ysbryd y Ddeddf, gan gynnwys heriau a chyfleoedd cydgynhyrchu yn ymarferol.

Capacity: 30

Mae hi’n dal yn aneglur beth yn union fydd canlyniad ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd ond rhagwelir y bydd y goblygiadau sylweddol i’r trydydd sector.

Dewch i lansiad  Fforwm Cymdeithas Sifil Brexit yng Nghymru, partneriaeth rhwng WCVA a Phrifysgol Caerdydd, fydd yn cynnal  cyfres o sgyrsiau wrth arbenigwyr blaenllaw ar faterion allweddol ym mhroses Brexit, gan gynnwys y Bil Ymadael a’i oblygiadau i Gymru, hawliau a buddsoddi rhanbarthol.

Capacity: 50

ONS

Bydd y sesiwn awr yma yn rhoi trosolwg o sut mae gwyddor data a dadansoddeg yn chwyldroi’r ffordd yr ydym yn prosesu a dadansoddi data. Bydd y sesiwn yn ystyried “beth sy’n bosibl” drwy ddangos enghreifftiau o’r maes iechyd. O gael mynediad i ffynonellau data newydd i gymhwyso technegau gwyddor dadansoddi / data newydd, byddwn yn dangos effaith gwyddor data ar ddata iechyd.

Capacity: 25

Y Sefydliad Codi Arian

Dewch i glywed gan bwyllgor y Sefydliad Codi Arian yng Nghymru ynglŷn â’r heriau sy’n debygol o wynebu codwyr arian yng Nghymru yn y flwyddyn i ddod a sut y gallwch eu goresgyn. Dyma sesiwn ryngweithiol a hwyliog a fydd yn rhoi camau ymarferol a syniadau creadigol i chi er mwyn sicrhau bod eich gwaith codi arian yn addas at y dyfodol!

Capacity: 25

ProMo Cymru

Bydd ‘ProMo-Cymru’ yn trafod sut y gall elusennau a mentrau cymdeithasol Weddnewid, Ymgysylltu a Chyfathrebu’n well o ran y ffordd maent yn gweithio gyda’r bobl sy’n defnyddio eu gwasanaethau. Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut mae: gwneud y defnydd gorau o gyfryngau cymdeithasol, defnyddio offer am ddim, cydgynhyrchu cynnwys gyda defnyddwyr, deall dadansoddeg a bod yn barod ar gyfer tueddiadau digidol yn y dyfodol mewn perthynas â gwybod ym mhle y dylech fuddsoddi eich amser a’ch ymdrechion. Rydym yn ymgysylltu â phobl yn ddigidol, rydym yn gwybod beth sy’n gweithio, a byddwn yn eich helpu i ddysgu o’n profiad ni.

Capacity: 12

PAVO

Mae Clair Powell a Freda Lacey, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), wedi sefydlu a datblygu tîm o Gysylltwyr Cymunedol llwyddiannus iawn, gan weithio o 10 lleoliad cymunedol ledled Powys. Fe fyddant yn hwyluso trafodaeth ar rôl ‘Cysylltwyr Cymunedol’, sut mae presgripsiynu cymdeithasol yn cyd-fynd â’r dull hwn, sut i weithio’n unigryw gyda chryfderau unigol pobl a’u rhwydweithiau cymorth a sut y mae ‘presgripsiynu’ cymorth cymunedol yn gwneud gwahaniaeth sylweddol ym mywydau pobl. Fe fyddant yn ystyried canlyniadau diriaethol wrth gydbwyso a lleihau’r angen am wasanaethau statudol a heriau ac atebion allweddol wrth fesur a gwerthuso canlyniadau dinasyddion yn effeithiol.

Capacity: 12

Hugh James

Gall delio â chyfreithwyr fod yn dasg frawychus i unrhyw elusen. Gall y syniad o “wastraffu” arian prin ar ffioedd cyfreithwyr olygu bod sefydliadau yn ceisio ymdopi yn fewnol neu ddibynnu ar gyngor gan ymddiriedolwyr. Nid dyma’r camau gorau i’w cymryd bob amser a gall fod yn ddrytach yn yr hirdymor. Mae Emma Burns, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Gofal Canser y Fron a Phennaeth Cyfraith Cyflogaeth yn Hugh James yn ymdrin â’r cwestiwn yma gan wisgo dwy het. Bydd yn eich helpu i lywio drwy’r tirwedd heriol yma, gan ddatgelu rhai o driciau’r diwydiant, er mwyn eich helpu i benderfynu pryd y byddwch angen gwir gyngor cyfreithiol a sicrhau eich bod yn cael y gorau o’ch tîm cyfreithiol er mwyn cael gwared ag unrhyw elfennau annisgwyl.

Capacity:
Cymorth i Ferched Cymru
Fe fydd Cymorth i Ferched Cymru yn trafod yr ymateb i’r hyn sydd wedi’i ddatgelu yn sgil #FiHefyd / #MeToo ac ymgyrch #TimesUp yng nghyd-destun ehangach trais yn erbyn menywod yng Nghymru a hyrwyddo polisïau a hyfforddiant cadarn yn y gweithle fel ymateb i aflonyddu rhywiol yn y gwaith.

Capacity: 12

WCVA 

Oes gennych chi ddiddordeb yn arweinyddiaeth y trydydd sector? A oes model gwahanol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol? A allwn arwain y ffordd gyda math newydd o arweinyddiaeth i Gymru yn yr 21ain ganrif?

Mae’r gweithdy yma’n archwilio dyfodol arweinyddiaeth y trydydd sector yng Nghymru. Chi yw’r arbenigwyr a’r llunwyr barn, dewch i ddweud eich dweud a bod rhan o archwiliad o’r dyfodol. Dyma gyfle i chi helpu i siapio arweinyddiaeth ar bob lefel o fewn mudiadau trydydd sector. Dewch i fod yn rhan o greu rhywbeth newydd a chyffrous i Gymru.