CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Stadiwm Dinas Caerdydd | 19 Mawrth 2020

Arddangoswyr

Mae calon gofod3 yn curo o fewn y lle arddangos rhyngweithiol. Eleni, mae’n llawn arddangosfeydd sy’n annog ffyrdd gwahanol o weithio, yn ysgogi trafodaethau ac yn ennyn newid. Gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o amser yn ystod y diwrnod i ymweld â nhw!

Amserlen Digwyddiadau

Mae gennym raglen llawn dop o ddigwyddiadau yn gofod3 eleni. Edrychwch isod i weld beth sydd ar gael. I cofrestru’ch diddordeb am ddigwyddiadau, y cwbl sydd angen ei wneud yw cofrestru i ddod a nodi eich dewisiadau. Ond gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o amser i weld y lle arddangos prysur! I’ch helpu chi i gynllunio eich diwrnod, rydym wedi paratoi canllaw cyflym defnyddiol.

Sylwch, pan rydych yn ‘cofrestru eich diddordeb,’ nid yw hyn yn gwarantu lle i chi ar gyfer y sesiwn honno. Dyrennir yr holl leoedd ar sail y cyntaf i’r felin ar y diwrnod. Trwy ‘cofrestru eich diddordeb,’ mae’n ein helpu i gynllunio’n well ar y diwrnod a sicrhau bod eich profiad yn gofod3 y gorau y gall fod!

Cadwch eich cod QR a anfonir atoch gan Eventbrite trwy e-bost – naill ai trwy gyflwyno’r e-bost ar eich dyfais symudol, ar yr app Eventbrite, neu trwy argraffu eich cadarnhad archebu. Bydd hyn yn ein helpu i wneud cofrestru yn gyflymach.

 

 

 

 

10:00yb - 11:00yb

Cynllunio gwell gwasanaethau trwy ddulliau digidol

Capacity:

Bydd ProMo-Cymru yn dangos sut maen nhw’n defnyddio dulliau Design Thinking i adeiladu gwasanaethau digidol gwell. Mae hyn yn cynnwys gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddylunio gwell gwasanaethau iechyd rhyw digidol. Mae Design Thinking yn ddull sy’n gallu gwthio’r trydydd sector ymlaen drwy sicrhau bod gwasanaethau digidol yn cael eu dylunio mewn modd sy’n canolbwyntio ar y gymuned. Bydd y sgwrs yma’n sicrhau eich bod yn deall y syniadau diweddaraf am adeiladu gwasanaethau digidol ac yn dechrau defnyddio’r dull Design Thinking yn eich gwaith.

Gwersi o raglen datblygu cymunedol fwyaf Cymru sy’n seiliedig ar asedau

Capacity:

Ymunwch â ni i weld beth rydym wedi’i ddysgu hyd yma gan Invest Local, rhaglen datblygu cymunedol fwyaf Cymru sy’n seiliedig ar asedau. Byddwn yn rhannu’r hyn rydym wedi’i ddarganfod a’i ddysgu yn ystod tair blynedd gyntaf y rhaglen arloesol hon sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i glywed am y gwaith sy’n cael ei wneud yn yr 13 cymuned Invest Local, a’r ffyrdd hyblyg a chreadigol y mae cymunedau wedi defnyddio’r arian hyd yma.

Gweithio gyda thosturi

Capacity:

Bydd y sesiwn ryngweithiol yma yn edrych ar pecyn cymorth Samartians Cymru Gweithio gyda Thosturi a sut i sylwi ar drallod emosiynol. Cynlluniwyd y pecyn cymorth er mwyn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar staff i weithredu gyda mwy o dosturi yn eu gweithle i wella canlyniadau i gwsmeriaid, cleientiaid a defnyddwyr gwasanaeth.

Yswiriant Seiber – pam fod ei angen ar eich sefydliad!

Capacity:

Gydag mwy a mwy o ymosodiadau seiber ac achosion o dor data, ni ellir anwybyddu’r angen i ddiogelu’ch hun rhag risgiau seiber mwyach. Gall eich mudiad chi ei mentro hi? Mae’r sesiwn yma’n cynnwys:

 • Cyflwyniad i Yswiriant Seiber
 • Beth yw’r risgiau seiber i fudiad?
 • Y broses hawlio seiber
 • Lladrata seiber a’r angen am bolisi yswiriant troseddau masnacho

Mesur effaith gymdeithasol - blas o'r Academi Menter Gymdeithasol

Capacity:

Dyma gyfle i gael cyflwyniad unigryw i Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru a’i harddull cyflwyno unigryw. Bydd y sesiwn flasu hon yn edrych ar sut gall cymunedau fynd ati mewn modd mwy cynhyrchiol i greu incwm drwy weithgareddau a phrofiadau cyffredinol cyd-gyfranogwyr.

Manteision a rhwystrau ariannu torfol

Capacity:

Mae ymgyrchoedd ariannu torfol yn llwyddo i gasglu 70% yn fwy o roddion na digwyddiadau codi arian. Fodd bynnag, mae’r sector cymdeithasol yn araf i sylweddoli beth yw manteision ariannu torfol, gyda llai na 0.5% o roddion y DU yn dod o ariannu torfol. Nid oes gan ddwy ran o dair o fudiadau’r wybodaeth, y sgiliau na’r capasiti i godi arian drwy ariannu torfol, gyda dim ond 15% yn ei ddefnyddio. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar fanteision a rhwystrau’r ffrwd incwm hon, yn ogystal â sut i gynllunio ymgyrch ariannu torfol lwyddiannus.

Diogelu - gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - sut i’w gael yn iawn ar gyfer eich mudiad

Capacity:

Dylai defnyddio gwiriadau cefndir drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd fod yn rhan o weithdrefnau diogelu mudiadau sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg. Fodd bynnag, gall cael gafael ar wiriadau cefndir fod yn ddryslyd i lawer o fudiadau, ac mae’n bosibl nad ydynt yn siŵr pa lefel o wiriadau sy’n briodol i’w staff, eu gwirfoddolwyr a’u hymddiriedolwyr. Dewch i’r sesiwn hon gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i gael gwybod sut i elwa i’r eithaf ar wiriadau cefndir a chadw pobl yn ddiogel.

Cadw golwg ar faterion TAW

Capacity:

Nodyn amserol i’ch atgoffa o’r Rhyddhad TAW y gall elusen ei gael ynghyd â’r Penawdau TAW ar faterion amserol sy’n effeithio ar y sector.

Cyflwyniad i wefan Deall Lleoedd Cymru

Capacity:

Mae Deall Lleoedd Cymru yn cyflwyno data defnyddiol am leoedd yng Nghymru mewn fformat cyflym, hawdd ei ddefnyddio. Mae’r wefan wedi’i dylunio i gynorthwyo ac ysbrydoli cymunedau, hyrwyddwyr lleoedd a llunwyr polisi i wneud newidiadau cadarnhaol yn y lleoedd y maen nhw’n byw ac yn gweithio. Bydd y digwyddiad hwn yn amlinellu’r swyddogaethau a’r dadansoddiadau sy’n gwneud Deall Lleoedd Cymru yn wahanol i byrth data eraill, ac mae’n cynnwys cyfle i roi cynnig ar y safle, i ofyn cwestiynau ac i roi adborth. Byddai’n ddefnyddiol pe bai cynrychiolwyr yn dod â chyfrifiadur llechen neu liniadur i’r sesiwn. Ond bydd rhai cyfrifiaduron llechen ar gael.

Cyflwyniad i fesur a rheoli gwerth cymdeithasol

Capacity:
 • A ydych wedi clywed am werth cymdeithasol neu adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiadau ond yn ansicr beth mae’n ei olygu?
 • A ydych yn gwybod bod eich mudiad yn creu gwerth cymdeithasol ond yn ansicr sut i fesur hyn?
 • A fyddech yn hoffi i aelodau o’ch tîm feddwl am y gwerth cymdeithasol y mae eu gwaith yn ei greu i nifer o randdeiliaid?
 • Sut gallwn ddefnyddio data i ddylanwadu ar benderfyniadau

Llunio brandiau sy’n cyfleu pwrpas

Capacity:

Pam fod eich mudiad yn bodoli? Nid yw’r diben yn ymwneud â’ch cyflog na’ch lefel gyllido; mae’n ymwneud â set o werthoedd a rennir rhwng y bobl o fewn iddo. Yma, mae Joe Brown, rheolwr gyfarwyddwr designdough, yn trafod ei ddull o gwestiynu, hidlo a chyfleu ‘Pam’ brand.

11:30yb - 12:30yh

Eich byd chi ydyw, sut ydych chi’n ei reoli?

Capacity:

Mae rheoli risg (a rheolaeth) yn elfen sy’n datblygu o hyd mewn unrhyw fudiad. Bydd Keegan & Pennykid yn rhoi sylw i brif eitemau deddfwriaeth sy’n gosod cyfrifoldebau penodol arnoch chi a gweithgareddau eich mudiad, gan gynnwys amgylcheddau gwaith diogel a hyfforddiant staff. Bydd gwybodaeth am y gwahanol fathau o yswiriant sydd ar gael sydd naill ai’n cyflawni eich rhwymedigaethau cyfreithiol neu sy’n werth eu hystyried ar gyfer gweithgareddau penodol y byddwch yn eu cynnal wedi’i chynnwys.

Brexit - Beth Nesaf i'r Trydydd Sector?

Capacity:

Ar ôl i’r DG adael yr UE ar 31 Ionawr 2020, bydd sylw pawb yn troi nawr at drafodaethau ynglyn â pherthynas y DG â’r UE yn y dyfodol. Ymunwch â ni am drafodaeth gyda rhanddeiliaid fydd yn ystyried beth fydd cyfnodau tyngedfennol y broses honno, ac yn benodol, beth fydd rôl deialog rhwng cymdeithas sifil Cymru â’r UE yn y tirlun ôl-Brexit.

Chwaraeon ar gyfer datblygu cymdeithasol

Capacity:

Bydd Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn cynnal gweithdy rhyngweithiol lle gall gwesteion ymuno â buddiolwyr y Sefydliad, gan ddangos sut mae chwaraeon yn gyfrwng i newid cymdeithasol. Fel un o’r prif elusennau chwaraeon ar gyfer datblygu yn Ne Cymru, bydd cyfle i’r gwesteion gysylltu â’r plant, y bobl ifanc a’r teuluoedd sy’n elwa ar ein rhaglenni.

Cyfraith cyflogaeth

Capacity:

Bydd Helen Snow, Uwch Gydymaith, Geldards LLP yn rhoi diweddariad cyflogaeth cyffredinol ar gyfraith achos a datblygiadau deddfwriaethol perthnasol, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newidiadau diweddar a newidiadau sydd wedi’u cynnig.

Meddylfryd mentrus ar gyfer cymunedau

Capacity:

Bydd y sesiwn flasu hon yn gyflwyniad i Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru a’i harddull cyflwyno unigryw ac yn galluogi’r rhai sy’n cymryd rhan i weld y manteision o fesur effaith gymdeithasol. Bydd yn darparu cyflwyniad byr i dechnegau mesur drwy weithgareddau rhyngweithiol a phrofiadau cyffredinol cyd-gyfranogwyr.

Beth all pobl ifanc ein dysgu am arweinyddiaeth ddilys?

Capacity:

Gan gychwyn ar eu taith arweinyddiaeth eu hunain, gyda’r bwriad o wneud gwahaniaeth i Gymru, mae grŵp ysbrydoledig o bobl ifanc yn dweud #byddaf i gymryd y cam i fod y newid y maen nhw am ei weld yn y byd. Yn y sesiwn ryngweithiol hon byddant yn rhannu eu gwybodaeth, eu profiadau a’u harbenigedd ar fod yn arweinwyr ifanc yng Nghymru heddiw. CGGC mewn partneriaeth â Step Up To Serve, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Sgowtiaid Cymru, Rhwydwaith Arweinwyr y Dyfodol a’r Frigâd Bechgyn.

'Miliwn o Ddwylo' – y dull cydweithredol

Capacity:

Mae SgowtiaidCymru yn angerddol dros alluogi a grymuso ein pobl ifanc i gymryd camau cymdeithasol o ran achosion sy’n agos at eu calon. I wneud hyn, rydym wedi cydweithio â chwe mudiad cenedlaethol arall, a ddewiswyd gan bobl ifanc, i gynllunio gweithgareddau ar gyfer ein haelodau a’u helpu i newid y byd. Bydd y sesiwn hon yn cynnwys trafodaeth rhwng y partneriaid a SgowtiaidCymru ynghylch beth sy’n gwneud partneriaeth iach a phositif, sesiwn Cwestiwn ac Ateb a gweithgarwch wedi’i hwyluso a fydd yn annog y rheini sy’n bresennol i wneud cysylltiadau ag eraill a allai arwain at bartneriaethau neu gydweithio posibl.

Gweithdy rheoli straen

Capacity:

Bydd Cydlynydd a Phrif Hyfforddwr Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP) GAVO, Jules Godden (Horton cyn priodi) yn rhoi trosolwg cyflym o’r rhaglenni arobryn, y Rhaglenni Addysg i Gleifion, a sut i gael mynediad atynt. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan gyflwyniad i rai o’r sesiynau sydd wedi’u cynnwys yn y cwrs Rheoli Straen rydym yn ei ddarparu. Bydd hon yn sesiwn bleserus, anffurfiol a rhyngweithiol a fydd yn eich ymlacio ac yn eich gwneud yn fwy gwybodus am y gwasanaethau y gallwn ni eu cynnig i fudiadau ac aelodau o’r cyhoedd.

Cynghorion ar dyfu cyfalaf cymdeithasol yn eich cymuned

Capacity:

Mae adnoddau a chyllidebau’n lleihau ond mae’r galw’n cynyddu, felly sut gallwn ni wneud iddo weithio? Mae Buddsoddi mewn Cyfalaf Cymdeithasol a rhoi’r gorau i Gyfalaf Anghymdeithasol yn allweddol. Dysgwch beth yw Cyfalaf Cymdeithasol, sut gallwch chi ei gynhyrchu, a beth yw ei asedau craidd yn y dosbarth meistr hwn gyda chyfarwyddwyr menter gymdeithasol Tyfu Cyfalaf Cymdeithasol.

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru – sut i’w ddefnyddio i ddeall ardaloedd lleol

Capacity:

Diweddarwyd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru ym mis Tachwedd 2019. Byddwn yn dangos yr adnoddau gwybodaeth, yn rhoi’r cefndir i’r Mynegai, ac yn darparu’r hanfodion ar sut y gellir ac na ellir ei ddefnyddio. Dysgwch fwy am y 47 o ddangosyddion ardal bach sy’n cwmpasu nifer o bynciau, gyda nifer o rai newydd yn cael eu hychwanegu y tro yma. Byddwn yn dangos sut i gael gafaela r adroddiadau, mapiau, data a mwy. Helpwch dîm Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru drwy roi adborth ynghylch pa ddatblygiadau y dylem ganolbwyntio arnynt nesaf.

OpenLearn – manteision dysgu am ddim!

Capacity:

Byddwn yn cynnal gweithdy rhyngweithiol yn dangos yr amrywiaeth eang o ddeunyddiau sydd ar gael gan y Brifysgol Agored yng Nghymru a byddwn yn cyflwyno’r adnodd dysgu am ddim, Openlearn. Mae hwn yn cynnwys miloedd o gyrsiau bathodyn, bach, i’ch helpu gyda’ch datblygiad personol a phroffesiynol.

1:00yh - 2:00yh

Grymuso cymunedau yng nghyd-destun Brexit

Capacity:

Yn y drafodaeth banel hon gyda rhanddeiliaid prosiect, byddwn yn dwyn ynghyd y gwaith a wnaed drwy brosiect Grymuso Cymunedau yng Nghyd-destun Brexit i gyflwyno gwybodaeth i’r sector, ond byddwn hefyd yn trafod perthynas Cymru ag Ewrop ar ôl Brexit; y brif neges yw ein bod yn gadael yr Undeb ac nid Ewrop.

Defnyddio cynlluniau buddion staff i ddenu, cadw ac ysgogi staff

Capacity:

Mae dyfodol eich mudiad yn dibynnu i raddau helaeth ar eich staff, felly gall denu a chadw staff profiadol fod yn hanfodol. Er bod cyflog yn bwysig, trwy gyflwyno buddion staff ychwanegol rydych yn cydnabod eu gwerth. Gallai hynny atal staff rhag symud at gyflogwr arall sy’n cynnig cyflog uwch. Dewch i gael gwybod beth yw’r cynlluniau yma, gan gynnwys: cyflwyno cynllun cyfnewid cyflog, cynilon yswiriant cenedlaethol, a rhwymedigaethau ail-ddatgan cydymffurfiaeth ac ail-gofrestru.

Rhan o’r Gwead? Sut gallwn ni wneud gwirfoddoli’n rhan fwy annatod o wasanaethau iechyd a gofal?

Capacity:

Mae’r potensial sydd gan wirfoddoli i gyfrannu at ein hiechyd a’n gofal cymdeithasol yn cael ei gydnabod, ond mae heriau sy’n ymwneud â chynllunio a datblygu’r gweithlu a chynllunio a datblygu gweithredol, cysylltedd lleol, comisiynu, llywodraethu a threfniadau ariannu y mae angen rhoi sylw iddynt er mwyn i wirfoddoli gael ei effaith fwyaf. Bydd y sesiwn hon yn tynnu sylw at rai o’r ffyrdd y gall gwirfoddoli effeithio ar iechyd a gofal. Bydd yn ystyried pa bolisïau, arferion a phartneriaethau fyddai’n ein helpu i gyflawni potensial gwirfoddoli’n llawnach o fewn gwasanaethau iechyd a gofal integredig yng Nghymru.

Arweinio yng Nghymru, trafodaeth bord gron

Capacity:

Lansio ail Fynegai Cyfle Ieuenctid blynyddol

Capacity:

Mae’r Mynegai Cyfle Ieuenctid yn rhoi cyfle i lunwyr polisi a mudiadau sy’n gweithio ar hyd a lled Cymru gael gwell dealltwriaeth o’r anghydraddoldeb o ran y mynediad sydd gan bobl ifanc at ddysgu, sgiliau a gwaith. Bydd Dysgu a Gwaith Cymru yn lansio’r ail Fynegai Cyfle Ieuenctid blynyddol ac yn cynnig dadansoddiad ar y canfyddiadau. Bydd pobl ifanc a sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn rhannu eu profiadau a’u syniadau.

Helpu i ddatblygu cartrefi a arweinir gan y gymuned

Capacity:

Dysgwch sut gallwch chwarae eich rhan mewn gweithio gydag eraill i gefnogi mwy o gartrefi a arweinir gan y gymuned. Mae’r model tai hwn yn cynnwys pobl leol sy’n chwarae rhan arweiniol a pharhaol mewn datrys problemau tai lleol trwy greu cartrefi fforddiadwy a chymunedau cadarn. Mae hyn yn cynnwys adeiladu cartrefi newydd, adnewyddu cartrefi gwag a rheoli tai presennol.

Mesur effaith – gweithdy datrys problemau!

Capacity:

Does neb yn dweud bod dangos effaith yn hawdd! Ond os ydych chi’n ei wneud yn dda, gall helpu eich mudiad i ganolbwyntio ar ei ddiben, i ddysgu o’r hyn y mae’n ei wneud, a gwella ei wasanaethau. Dewch draw i’r gweithdy cyfeillgar, anffurfiol hwn i drafod mesur effaith gyda mudiadau eraill, datrys problemau a rhannu’r hyn sydd wedi mynd yn dda.

Cynhwysiant Gweithredol: Cyllid gwarantedig tan 2022!

Capacity:

Mae cyllid bellach ar gael ar gyfer Cynhwysiant Gweithredol tan 2022. Dewch i ddarganfod beth sy’n newydd ar y gronfa a sut i wneud cais drwy ein Porth Aml-Gais (MAP) newydd. Dewch i gwrdd â’r tîm a chael sesiwn un-i-un lle byddwn yn ateb eich cwestiynau ac yn rhoi arweiniad i chi.

Sefydliad Cymunedol Cymru – beth sy’n newydd?

Capacity:

Dewch i glywed am ddysgu Sefydliad Cymunedol Cymru o waith ymchwil a gyflawnwyd gyda mwy na 100 o fudiadau’r trydydd sector yn 2019. Ac am sut gallwch chi gymryd rhan yn y prosiect i annog cyllid Ymddiriedolaethau a Sefydliadau o’r DU i mewn i Gymru.

A ddylai eich mudiad ystyried ei bodlediad ei hunan?

Capacity:

Fu podlediadau erioed mor boblogaidd yn y DU. Mae tua 7.1 miliwn o bobl yn y wlad yn gwrando’n wythnosol ar bodlediadau ac mae nifer y gwrandawyr yn tyfu. ‘Blwyddyn y podlediad elusennol’ oedd 2019 (thirdsector.co.uk), felly beth ddaw yn 2020 ar gyfer y sector a’r cyfrwng? Gwrandewch ar Russell a Rob, podledwyr profiadol, a dysgwch sut gallech chi ddechrau gyda’r cyfrwng cyffrous hwn.

Rheoli eiddo’n llwyddiannus – Beth mae angen i chi ei wybod

Capacity:

Mae’r gweithdy eiddo hwn gan elusen flaenllaw’r DU ar gyngor ynghylch eiddo, Ethical Property Foundation, yn sôn am:

 • Eich cyfrifoldebau fel ymddiriedolwr wrth reoli Tir ac Adeiladau
 • Deall eich asedau: gweithredu egwyddorion rheoli gwaith cynnal yn effeithiol
 • Rheoli’r holl risgiau dan sylw wrth reoli eiddo
 • Gosod eiddo, rheoli tenantiaid a thrafod â’ch landlordiaid eich hun
 • Nodi cyfleoedd i arbed arian a chreu incwm
 • Deall materion cyfreithiol a chydymffurfio

Cadwch le i chi’ch hun yn y clinig cyngor 1:1 ar ôl y gweithdy. Y cyntaf i’r felin!

Keegan & Pennykid - Sesiwn galw heibio yswiriant

Capacity:

Dyma gyfle i chi drafod anghenion/ymholiadau gwasanaethau yswiriant penodol eich sefydliad gyda chynghorydd arbenigol. Cofrestrwch ar ein stondin cyn 12.30. Mae hyn ar sail y cyntaf i’r felin, gyda llefydd cyfyngedig.

 

2:30yh - 3:30yh

Mynediad at Gyllid i Fudiadau Trydydd Sector

Capacity:

Argyfwng yr hinsawdd: sut mae cymunedau a sefydliadau ar lawr gwlad yn gweithredu?

Capacity:

Sesiwn weithdy ar sut mae cymunedau a grwpiau ar lawr gwlad, neu fudiadau trydydd sector eraill, yn gallu ymateb i argyfwng yr hinsawdd. Byddwn yn rhannu profiadau diweddar rhai o’r grwpiau cymunedol niferus sydd wedi’u cefnogi i wneud hyn gan Adfywio Cymru a rhaglenni eraill.

Gwobrau mewnUndod 2020

Capacity:

Mae pobol ifanc ledled Cymru wedi creu ffilmiau byr sy’n adrodd eu straeon ar sut maen nhw’n wneud wahaniaeth i Gymru a’r byd ehangach. Bydd y sesiwn hon yn arddangos y pum ffilm gorau a gyflwynwyd i’r ŵyl, ac yn cyhoeddi dau enillydd yr ŵyl ffilmiau ar-lein sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar gymdeithas. Dewch draw i weld y ffilmiau, cwrdd â’r gwirfoddolwyr, a dathlu gydag enillwyr yr ŵyl ffilmiau!

Diweddariad ar gyfraith elusennau

Capacity: 25

Diweddariad ar y datblygiadau cyfreithiol diweddaraf yn y sector elusennau.

Arweinyddiaeth gan ferched : cydbwysedd rhwng y ddau ryw mewn byd sydd wedi’i gynllunio ar gyfer dynion

Capacity:

Trafodaeth banel yn edrych ar bob agwedd ar arweinyddiaeth drwy lygaid merched a siarad gyda merched sy’n arweinwyr ysbrydoledig gan rannu eu profiadau a’u persbectif, yn cynnwys pynciau fel:

 • Sut brofiad yw bod yn ferch ac yn arweinydd a rôl rhyw mewn arweinyddiaeth.
 • Yr achos dros feddwl yn fwy fel menyw a chael rhinweddau menyw mewn arweinyddiaeth i lywio dyfodol y sector gwirfoddol.
 • Allwn ni baratoi merched yn well ar gyfer rolau arweinyddiaeth?
 • Sut gallwn ni annog gweithleoedd i groesawu mwy o ferched fel arweinwyr?

Helpu i ddatblygu cartrefi a arweinir gan y gymuned

Capacity:

Dysgwch sut y gallwch chi chwarae eich rhan i weithio gydag eraill i gefnogi mwy o gartrefi a arweinir gan y gymuned. Mae’r model tai yma’n cynnwys pobl leol sy’n chwarae rhan arweiniol a pharhaol i ddatrys problemau tai lleol trwy greu cartrefi fforddiadwy a chymunedau cadarn. Mae hyn yn cynnwys adeiladu cartrefi newydd, adnewyddu cartrefi gwag a rheoli tai presennol.

Keegan & Pennykid - Sesiwn galw heibio ariannol

Capacity:

Dyma gyfle i chi drafod anghenion/ymholiadau gwasanaethau ariannol penodol eich sefydliad gyda chynghorydd arbenigol. Cofrestrwch ar ein stondin cyn 12.30. Mae hyn ar sail y cyntaf i’r felin, gyda llefydd cyfyngedig.

Cynhwysiant Gweithredol: Cyllid gwarantedig tan 2022!

Capacity:

Mae cyllid bellach ar gael ar gyfer Cynhwysiant Gweithredol tan 2022. Dewch i ddarganfod beth sy’n newydd ar y gronfa a sut i ymgeisio trwy ein Porth Aml-Gais (MAP) newydd. Cwrdd â’r tîm a chael un i un lle byddwn yn ateb eich cwestiynau ac yn rhoi arweiniad i chi.

Sut ydych chi’n cyflawni Trawsnewid Digidol heb fynd yn dechnegol?

Capacity:

Fel Partner Cwmwl Microsoft, mae Class Networks yn ymgynghorydd strategol sy’n arbenigo mewn trawsnewid digidol ac yn weithredwr datrysiadau cwmwl i fudiadau dielw. Mae angen i bob mudiad fynd ar ei daith trawsnewid digidol personol ei hun i mewn i’r cwmwl a thrwyddo. Yn ystod y sesiwn, byddwn ni’n dangos i chi sut mae mudiadau fel eich un chi wedi cwblhau eu taith yn llwyddiannus, ac yn rhannu’r gwersi a’r awgrymiadau y gallwch chi fynd ymaith â chi ar gyfer eich taith chi.

Gwobr Dug Caeredin: Effaith a chyfle

Capacity:

Cyfle i fudiadau ieuenctid y sector gwirfoddol ddarganfod mwy am Wobr Dug Caeredin. Bydd cynrychiolwyr yn gadael gyda gwell ddealltwriaeth o’r effaith bositif y gall cymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin ei chael ar bobl ifanc, sut mae’r rhaglen yn cael ei darparu, a sut i ddod yn bartner darparu Gwobr Dug Caeredin.

Cyflwyniad I Fesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol

Capacity:
 • A ydych wedi clywed am werth cymdeithasol neu adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiadau ond yn ansicr beth mae’n ei olygu?
 • A ydych yn gwybod bod eich mudiad yn creu gwerth cymdeithasol ond yn ansicr sut i fesur hyn?
 • A fyddech yn hoffi i aelodau o’ch tîm feddwl am y gwerth cymdeithasol mae’r gwaith yn ei greu i nifer o randdeiliaid?
 • Sut gallwn ddefnyddio data i ddylanwadu ar benderfyniadau.