CYM | ENG

Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Stadiwm Dinas Caerdydd | 19 Mawrth 2020

Arddangoswyr

Curiad calon gofod3 yw y man arddangos rhyngweithiol. Eleni, mae’r man yn llawn arddangosfeydd arloesol sydd yn annog ffyrdd gwahanol o weithio, yn ysgogi trafodaeth ac yn ysbrydoli newid. Sicrhewch eich bod yn clustnodi ddigon o amser yn ystod y dydd i ymweld â nhw!

Rhaglen Digwyddiadau

Mae rhaglen llawn-dop o ddigwyddiadau yn gofod3 eleni. Cymerwch bip isod i weld beth sydd ar gael. Archebwch eich lle ar y sesiynau wrth gofrestru neu os ydych wedi cofrestru yn barod ewch i’r dudalen cofrestru, ac yna mewngofnodwch i ddewis eich sesiynau. Gwnewch yn siwr bod ddigon o amser gennych i ymweld a’r man arddangos.

I’ch helpu i gynllunio’ch diwrnod rydym wedi cynhyrchu canllaw cryno.

 

 

 

 

 

9:30yb - 10:30yb

Mae angen ei rheoleiddiwr elusennau ei hun ar Gymru, Joe Saxton, nfpSynergy (9.30am-9.50am)

Capacity: 150

Mae gan yr Alban ei rheoleiddiwr elusennau ei hun. A Gogledd Iwerddon hefyd. Mae Iwerddon wrthi’n creu un. Felly pam mae Cymru wedi’i hatodi i Gomisiwn Elusennau Lloegr? Bydd Joe Saxton yn dechrau’r dydd drwy egluro pam mae’n credu ei bod yn bryd i Gymru gael ei rheoleiddiwr elusennau ei hun.

Sut y gellir defnyddio gwyddor ymddygiad yn y sector gwirfoddol?, Clare Delargy, y Tîm Deall Ymddygiad (10am-10.20am)

Capacity: 150

Bydd y sgwrs hon yn cyflwyno cyfranogwyr i wyddor ymddygiad drwy waith y tîm deall ymddygiad (Behavioural Insights Team) gan gynnig syniadau ar gyfer ffyrdd posib o’i defnyddio yn y trydydd sector.

Tueddiadau Digidol, ProMo-Cymru

Capacity: 100

Dewch i sesiwn fywiog ProMo-Cymru wrth iddynt drafod tueddiadau yn y maes ymgysylltu digidol yn awr ac at y dyfodol, gan helpu’r trydydd sector i barhau’n berthnasol.

Mae gan y rhan fwyaf ohonom ryw syniad o ennyn diddordeb ar Facebook a Twitter ond beth am Alexa a Google Home? Discord? Straeon Instagram? Arolygon rhesymeg? Beth am bobl sy’n dileu eu holl gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol? Ddim yn siwr be’ ry’ ni newydd ddweud? Yna mae angen i chi ddod i’r sesiwn hon heb os!

Bydd ProMo yn eich arwain drwy’r holl dueddiadau diweddaraf ac yn rhoi syniad i chi o’r lle gorau i chi fuddsoddi’ch amser i greu effaith gymdeithasol.

Ymddiriedolwyr ac uwch reolwyr – cydweithio ac osgoi anghydfod, Geldards

Capacity: 50

 pethau o chwith a chyfyd anghydfodau mewn elusennau pan nad yw ymddiriedolwyr ac uwch aelodau o staff yn llwyr ddeall eu priod swyddogaethau na’r ffordd y mae’r rhain yn cyd-fynd â’i gilydd. Hyd yn oed os ydynt yn cyfeirio at eu dogfen lywodraethu, ni fydd o reidrwydd yn cynnwys yr arweiniad sydd ei angen arnynt.

Bydd y sesiwn hon yn eich arwain o hanfodion dyletswyddau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr i gymhlethdodau’r ffordd y dylai ymddiriedolwyr a staff gydweithio, i sicrhau llwyddiant yr elusen.

Archwilio Mentora Cymar i Gymar, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru

Capacity: 50

Dewch i’r gweithdy rhyngweithiol hwn ynglŷn ag egwyddorion cymorth mentora cymar i gymar a dysgu am y gwaith y mae Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru wedi’i wneud hyd yma mewn dau brosiect a ariennir gan y loteri:

Atebion Mentrus: Maent yn helpu mudiadau cymunedol i sefydlu a chynnal mentrau cymunedol

Adfywio Cymru: Maent yn helpu cymunedau i fynd i’r afael ag achosion y newid yn yr hinsawdd a chynnig atebion

Cryfhau’r trydydd sector – gwersi ac ysbrydoliaeth o brosiect PQASSO yng Nghymru, NCVO

Capacity: 30

PQASSO yw safon ansawdd NCVO sy’n helpu mudiadau trydydd sector a busnesau cymdeithasol i wella a chryfhau drwy ganfod yr hyn maent yn ei wneud yn dda a’r hyn sydd ddim cystal.

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ganfyddiadau allweddol prosiect PQASSO yng Nghymru a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr ac yn ystyried beth mae’r hyn a ddysgwyd yn ei olygu ar gyfer dyfodol datblygu mudiadau trydydd sector cryf yng Nghymru. Bydd cyfle hefyd i glywed o lygad y ffynnon gan fudiadau sy’n defnyddio PQASSO ynglŷn â’r ffordd y mae wedi bod o gymorth i ddatblygu eu mudiadau.

Ehangu addysg a dod â dysg yn fyw gyda’r Brifysgol Agored, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Capacity: 30

Ymunwch â’r Brifysgol Agored i ddathlu ei hanner canmlwyddiant a chael gwybod am ei chyrsiau a’i hadnoddau am ddim yn ogystal â’n cymwysterau ffurfiol o lefel Mynediad i astudiaeth Ôl-raddedig.

Bydd y sesiwn yn rhoi trosolwg i chi o’r hyn sydd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru i’w gynnig ac yn egluro sut y gallwch gydweithio â hi i gyrraedd cymunedau a dysgwyr.

INFOENGINE – Cyfeiriadur arlein Cymru o wasanaethau trydydd sector, A ddarperir gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, y gynghrair rhwng Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Capacity: 12

Nod infoengine yw darparu gwybodaeth i bobl am yr hyn sydd ar gael. Dewch i ddysgu sut mae infoengine yn gwneud hyn. Byddwn yn dangos sut i gofrestru’ch gwasanaeth ar infoengine a sut y gall infoengine fod o gymorth i chi, eich mudiad, eich gwasanaeth a’ch cymuned. Byddwn hefyd yn egluro sut mae infoengine yn gweithio gyda phartner-wefannau, Dewis a GIG 111.

Pwysigrwydd codi arian yn dda: sut y gall cwynion eich helpu i godi arian yn well, Y Rheoleiddiwr Codi Arian

Capacity: 12

Mae ar bob elusen angen incwm cynaliadwy a dibynadwy i weithredu. Yn sgil toriadau mewn cyllid llywodraethol, rhoddion cyhoeddus yw 35% o gyllid elusennau yng Nghymru erbyn hyn. Dyna pam mae’n bwysig codi arian yn dda. Rhaid i godwyr arian ddilyn rheolau’r Cod Codi Arian i gynnal ffydd a chefnogaeth y cyhoedd, a sicrhau y codir arian yn y ffordd gywir.

Os codir arian mewn ffordd wael, gall y cyhoedd gwyno wrth y Rheoleiddiwr Codi Arian. Yn ei Adroddiad Cwynion diweddaraf, mae’r Rheoleiddiwr yn rhannu’r gwersi y gall elusennau eu dysgu i godi arian yn well.

Yn y sesiwn ryngweithiol hon, bydd yr aelod o’r Bwrdd Richard Newton yn eich arwain drwy rai o’r gwersi pwysicaf o’r Adroddiad Cwynion. Bydd e’ hefyd yn trafod y ffordd y gallwch ddefnyddio’r wybodaeth hon i wella – neu ddechrau – eich arfer codi arian eich hun.

Dysgu positif ar ôl gwneud camgymeriadau ym maes gwirfoddoli, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a WCVA

Capacity: 12

Yn y sesiwn hon, byddwn yn defnyddio enghreifftiau go iawn i ystyried sut mae modd dysgu pan aiff pethau o chwith. Byddwn yn edrych gyntaf ar sut i greu’r amgylchedd cywir i rannu camgymeriadau, gan gynnwys delio gydag ‘enwi a chywilyddio’, yn ogystal â’r mathau o gwestiynau y gallwn eu gofyn er mwyn dysgu. Byddwn wedyn yn edrych ar y camau nesaf i rannu’r dull hwn ag eraill yn y sector, gan gymryd agwedd meddylfryd twf i ystyried newidiadau bach sy’n cael effaith fawr.

Pobl…Pŵer…Senedd, Senedd y DU

Capacity: 12

Dewch draw i gael cyflwyniad byr i Senedd y Deyrnas Unedig. Mewn gweithdy rhyngweithiol dan ofal ein tîm cyfranogi, cewch wybod am y ffyrdd amrywiol y gall pobl a mudiadau yng Nghymru gysylltu â Senedd y Deyrnas Unedig.

Cerrig Milltir Cenedlaethol i Gymru – mesur cynnydd cenedl, Llywodraeth Cymru

Capacity: 12

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar gynigion i osod Cerrig Milltir Cenedlaethol i Gymru a fydd yn nodi’r cynnydd y disgwylir i’r genedl ei wneud, gan gynnwys graddfa a chyflymder y newid gofynnol i wireddu’r Nodau Llesiant. Mae’r sesiwn hon yn gyfle i rannu’ch barn am y meini prawf arfaethedig ar gyfer dewis cerrig milltir, yr is-set o Ddangosyddion Cenedlaethol y bydd cerrig milltir yn cael eu datblygu yn eu herbyn ac a oes angen diwygio’r Dangosyddion Cenedlaethol o gwbl.

Sesiwn Cymell

Capacity: 1

Beth yw cymell (coaching)?

Oes gennych chi her, syniad neu nod at y dyfodol yr hoffech ei archwilio gyda rhywun? Gall ymwneud â’ch gwaith neu’ch bywyd.

Os felly, ai cymell yw’r ateb i chi? Mae cymell yn rhoi’r cymhellai wrth y llyw. Mae’n gyfle i rannu syniadau a llunio camau i chi eu cymryd i symud ymlaen.


Beth sydd ar gael?

Sesiynau blasu cymell sy’n para 50 munud yr un. Bydd hyn o gymorth i chi benderfynu a yw cymell yn addas i chi.

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un a hoffai archwilio her neu nod yn ei waith neu ei fywyd. Rhowch gynnig arni.

Pwy yw’r cymhellwr?

Mae Mandy Williams yn gymhellwr bywyd a gwaith profiadol, roedd yn arfer gweithio yn WCVA ac mae hi bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ac fel cymhellwr, hyfforddwr a hwylusydd llawrydd.

https://www.mandywilliamsconsulting.cymru/coaching

 

Gwirfoddoli, mesur a chyflogaeth, Urdd Gobaith Cymru

Capacity: 12

Ymunwch â’r sesiwn anffurfiol a hwyliog hon i drafod gwirfoddoli, mesur effaith a chyflogaeth ym mudiad Urdd Gobaith Cymru.  

‘Pawb gyda’i gilydd – Cynhwysiant Gweithredol’, Tîm Cynhwysiant Gweithredol WCVA

Capacity: 12

Dewch draw i glywed yn uniongyrchol gan fudiadau sy’n cynnal prosiectau Cynhwysiant Gweithredol i gael gwybod am y cymorth sydd ar gael i’ch helpu i lwyddo.

Cewch glywed gan staff sy’n rhoi prosiectau ar waith a gan dîm WCVA am y buddion cynhenid a geir mewn perthynas bositif rhwng cyllidwr a derbynnydd grant.

Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau i’r mudiadau hyn sy’n cynnal prosiectau ac i dîm Cynhwysiant Gweithredol i’ch helpu i ddeall sut y gallai’ch mudiad chithau fanteisio ar y gronfa.

10:30yb - 11:00yb

Ar dân dros degwch: Arwain yn y trydydd sector, Cerys Furlong, Chwarae Teg (10.30am-10.50am)

Capacity: 150

Bydd Cerys yn sôn am ei phrofiad personol o arwain yn y trydydd sector fel Prif Weithredwr Chwarae Teg, elusen cydraddoldeb rhywiol fwyaf blaenllaw Cymru. Bydd Cerys yn pwysleisio pwysigrwydd gosod amcanion heriol i ni’n hunain a’n mudiadau, arwain ag angerdd, bod yn barod i fethu ond cael hwyl ar hyd y ffordd.

 

SESIWN BYR, BACHOG: Rhoi’r genhadaeth wrth wraidd y brand, designdough

Capacity: 12

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ffyrdd o ddiffinio’r genhadaeth, y weledigaeth a’r diben ar gyfer eich brand a sut y gall cyfleu hyn i’ch cynulleidfa hybu’ch effaith.

11:00yb - 12:00yh

Cymorth digidol i’ch mudiad, Microsoft, Class Networks a Chanolfan Cydweithredol Cymru (11.00am - 11.45am)

Capacity: 150

Mae gan dechnoleg ddigidol y pŵer i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol ac economaidd a gall wella effaith, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd mudiadau yn sylweddol. Ond dengys tystiolaeth nad yw’r sector elusennol na’r sector busnesau cymdeithasol yn enwedig, yn manteisio ar ei photensial.

Dan ofal Canolfan Cydweithredol Cymru, sydd ei hun yn mynd drwy drawsnewid digidol, bydd y sesiwn hon yn tynnu sylw at y ffordd y gall Microsoft a Class Networks helpu mudiadau Trydydd Sector i wella effeithlonrwydd, gweithio’n gydweithredol, rheoli cefnogwyr, cynyddu diogelwch, cydymffurfio â deddfwriaeth ac arbed costau.

Rôl y trydydd sector yn darparu gofal di-dor, Y Groes Goch Brydeinig a Cynghrair Henoed Cymru

Capacity: 100

Ymunwch ag aelodau o Gynghrair Henoed Cymru i drafod rôl y trydydd sector ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn darparu gofal di-dor. Bydd yn ystyried y buddion a’r peryglon, y rhwystrau i gyflawni’r rôl hon yn ogystal ag ystyried sut y gellir cefnogi’r trydydd sector yn well i ymgymryd â’r rôl hon.

Symleiddio Taliadau â Cherdyn, Barclaycard

Capacity: 50

Mae byd taliadau â cherdyn yn newid drwy’r amser ac yn gynt nag erioed. Boed drwy gasglu taliad cerdyn drwy fwced rhoddion sy’n derbyn taliadau digyffwrdd neu brynu arlein yr eitemau busnes hynny sydd eu hangen ar frys, cardiau yw’r ateb yn aml. Yn y sesiwn hon byddwn yn trafod y cynhyrchion a’r gwasanaethau arloesol, arobryn y gall Barclaycard eu cynnig o safbwynt darparu cardiau ac o safbwynt derbyn cardiau.

Cynhwysiant ac Amrywiaeth yn y gweithle, Leonard Cheshire

Capacity: 50

Mae’r sesiwn hon yn cynnig cyflwyniad i wneud eich mudiad yn weithle mwy cynhwysol ac amrywiol. Bydd yn dymchwel y rhwystrau a gysylltir â chyflogi pobl anabl a sut y gallwch fel mudiad fod yn arloeswr wrth gefnogi pobl anabl i fyw, dysgu a gweithio mor annibynnol ag a fynnont.

Gofalu am eich gwreiddiau: gair i gall i helpu grwpiau elusennol lwyddo wrth godi arian arlein, Localgiving

Capacity: 30

Mae Localgiving yn helpu elusennau a grwpiau cymunedol bach i ystyried codi arian arlein. Hoffech chi feithrin ffrydiau incwm cynaliadwy, datblygu’ch sylfaen cefnogwyr a chodi arian digyfyngiad ar gyfer costau craidd? Mae codi arian arlein yn hawdd iawn ac yn gosteffeithiol iawn. Maent yn cefnogi grwpiau, o greu tudalen rhoi, i gynnal apeliadau arlein ac annog unigolion i godi arian drosoch. Dewch i’r sesiwn hon i gael gwybod mwy am sut y gallant fod o gymorth i chi.

Cydweithredu i Ofalu: Mae mentrau cydweithredol bychain wedi’u ‘heithrio’ rhag cofrestru’n wasanaeth gofal cartref... eisiau gwybod pam?, Canolfan Cydweithredol Cymru ‘Cydweithredu i Ofalu’

Capacity: 30

Ysgogi dadl ynghylch y mentrau cydweithredol bychain a’r ffordd maent yn rhoi rheolaeth i ddinasyddion dros eu gwasanaethau gofal heb gofrestru’n asiantaeth gofal cartref. Mae angen deall y buddion i’r dinasyddion a’r gweithlu Cynorthwywyr Personol. Dewch i’r sesiwn hon i ddysgu sut y gall menter gydweithredol fach eich helpu chi a’ch cymuned a’r hyn sydd ar gael gan y gwasanaeth Cydweithredu i Ofalu.

Defnyddio’r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol, Comisiynydd y Gymraeg

Capacity: 12

Ydych chi’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn eich sefydliad, ac eisiau gwybod mwy am sut i ddefnyddio’r Gymraeg? Bydd y sesiwn yma gan dîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg yn edrych ar astudiaethau achos ac arferion da, yn ogystal â chyngor ymarferol ar ddefnyddio’r iaith ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwella’ch trefn lywodraethu mewn 12 cam, Geldards

Capacity: 12

Gall adolygu trefn lywodraethu’ch elusen fod yn dasg sy’n ymddangos yn aruthrol ac yn aml fe’i hanwybyddir hyd nes y mae esgeulustod sylweddol yn dod i’r amlwg. Drwy fod yn rhagweithiol yn hytrach nag yn adweithiol wrth adolygu’ch trefn lywodraethu gellir arbed arian, amser a straen yn yr hirdymor. Wrth i’r Comisiwn Elusennau barhau i roi pwyslais ar reoleiddio a llywodraethu, nod Geldards yw’ch rhoi ar ben ffordd tuag at adolygu trefn lywodraethu’ch elusen.

Grymuso cymunedau yng nghyd-destun Brexit, Tîm 3-SET WCVA

Capacity: 12
Mae llawer o gymunedau’n elwa o wasanaethau anstatudol amrywiol a ddarperir gan fudiadau trydydd sector yng Nghymru, gan helpu i gryfhau a chysylltu cymunedau. Ni wyddem eto sut nac i ba raddau y bydd proses Brexit yn effeithio ar y gwasanaethau hyn a’r mudiadau hynny sy’n eu darparu (e.e. eu dibyniaeth ar weithwyr o’r UE a’u hyfywedd ariannol er enghraifft). Mae WCVA, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, wedi sefydlu prosiect (gyda chyllid o Gronfa Bontio’r UE) i’n helpu i ddeall yr effeithiau hyn yn well a chynorthwyo’r sector yng Nghymru i gynllunio at y gwahanol bosibiliadau a all ddigwydd yn sgil Brexit. Ymunwch â ni i roi’ch safbwynt chi a chael gwybod mwy am y prosiect.

 

 

 

‘Pawb gyda’i gilydd – Cynhwysiant Gweithredol’, Tîm Cynhwysiant Gweithredol WCVA

Capacity: 12

Dewch draw i glywed yn uniongyrchol gan fudiadau sy’n cynnal prosiectau Cynhwysiant Gweithredol i gael gwybod am y cymorth sydd ar gael i’ch helpu i lwyddo.

Cewch glywed gan staff sy’n rhoi prosiectau ar waith a gan dîm WCVA am y buddion cynhenid a geir mewn perthynas bositif rhwng cyllidwr a derbynnydd grant.

Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau i’r mudiadau hyn sy’n cynnal prosiectau ac i dîm Cynhwysiant Gweithredol i’ch helpu i ddeall sut y gallai’ch mudiad chithau fanteisio ar y gronfa.

Ymddiriedolwyr – A wyddoch chi’r peryglon? Popeth y mae angen i chi ei wybod am Yswiriant Indemniad i ymddiriedolwyr, Keegan and Pennykid

Capacity: 12

Mae rhwymedigaethau cyfreithiol ymddiriedolwyr, sy’n cynnwys cydymffurfio â’r gyfraith a rheoliadau, ar y cyfan yr un mor feichus â rhai cyfarwyddwr cwmni. Mewn rhai achosion bydd natur yr elusen yn golygu y bydd posibilrwydd go iawn o atebolrwydd personol, er enghraifft, wrth godi arian, trefnu digwyddiadau, cwnsela, darparu cymorth neu wybodaeth. Byddwn yn trafod y ffordd y mae Yswiriant Indemniad i Ymddiriedolwyr Elusennau yn indemnio ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr a swyddogion elusen anghorfforedig neu gwmni gwasanaeth (megis is-gwmni masnachu) a’r yswiriant cyfatebol ar gyfer atebolrwydd personol swyddogion ac aelodau o bwyllgorau cymdeithasau anghorfforedig.

Sesiwn Cymell

Capacity: 1

Beth yw cymell (coaching)?

Oes gennych chi her, syniad neu nod at y dyfodol yr hoffech ei archwilio gyda rhywun? Gall ymwneud â’ch gwaith neu’ch bywyd.

Os felly, ai cymell yw’r ateb i chi? Mae cymell yn rhoi’r cymhellai wrth y llyw. Mae’n gyfle i rannu syniadau a llunio camau i chi eu cymryd i symud ymlaen.

Beth sydd ar gael?

Sesiynau blasu cymell sy’n para 50 munud yr un. Bydd hyn o gymorth i chi benderfynu a yw cymell yn addas i chi.

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un a hoffai archwilio her neu nod yn ei waith neu ei fywyd. Rhowch gynnig arni.

Pwy yw’r cymhellwr?

Mae Mandy Williams yn gymhellwr bywyd a gwaith profiadol, roedd yn arfer gweithio yn WCVA ac mae hi bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ac fel cymhellwr, hyfforddwr a hwylusydd llawrydd.

https://www.mandywilliamsconsulting.cymru/coaching

12:00yh - 12:30yh

Dyfodol Digidol Elusennau, Zoe Amar (12pm-12.20pm)

Capacity: 150

Bydd Zoe Amar, sy’n arbenigo mewn technoleg ddigidol ac yn cadeirio’r Cod Ymarfer Digidol i Elusennau, yn eich arwain drwy dueddiadau allweddol i elusennau, sut i baratoi atynt ac yn bwysicaf oll sut i fynd ati nawr i ddiogelu’ch mudiad at y dyfodol.

SESIWN BYR, BACHOG: Creu brand cyson, designdough

Capacity: 12

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar bwysigrwydd creu a meithrin brand cyson yn weledol ac o ran tôn y llais i helpu i gefnogi amcanion eich mudiad.

12:30yh - 1:30yh

Caredigrwydd ac emosiynau – man dall polisi cyhoeddus, Julia Unwin (12.30pm - 12.50pm)

Capacity: 150

Mae’n ffasiynol siarad am yr angen am fwy o garedigrwydd yn ein gwasanaethau, a galw ar bobl sy’n gweithio yn y rheng flaen i fod yn fwy caredig a dangos mwy o empathi. Ac eto, yn y ffordd yr ydym yn trefnu, yn caffael ac yn cefnogi gwasanaethau y mae’r man dall go iawn, wrth i ni ymddwyn fel pe bai craffu cyhoeddus, rheoliadau a rheoli risg yn bwysicach na’r cysylltiad dynol sydd wrth wraidd pob newid personol a chymdeithasol. Yn y sgwrs hon, byddaf yn cymharu’r ddwy iaith yr ydym yn eu defnyddio: y rhesymegol a’r perthynol, ac yn dadlau na fyddwn yn cyflawni’r newid yr ydym ei eisiau os nad ydym yn cydnabod yr emosiynau sydd wrth wraidd popeth a wnawn.

Rôl y trydydd sector yn herio hiliaeth, Mrs Uzo Iwobi OBE, Cyngor Hil Cymru (1pm - 1.20pm)

Capacity: 150

I nodi Diwrnod y Cenhedloedd Unedig i Ddileu Gwahaniaethu ar Sail Hil byddwn yn clywed gan Mrs Uzo Iwobi OBE, un o ffigyrau mwyaf blaenllaw Cymru ym maes cydraddoldeb hiliol. Yn ei sgwrs, bydd Uzo yn tynnu ar ei phrofiad ei hun i amlygu sut y gallwn ni fel sector drechu hiliaeth. O amrywiaeth ymysg aelodau’r bwrdd a’r gweithlu i’r rhaniadau cynyddol yng nghymdeithas, bydd hi’n codi’r materion allweddol ynglŷn â hil y mae llawer ohonom yn cilio rhagddynt ac yn ein herio i ysgwyddo cyfrifoldeb dros drechu anghydraddoldeb hiliol a hiliaeth yng Nghymru.

Grym y cyfunol i sicrhau arbedion a rennir, Vibrant Nation

Capacity: 100

Wrth i arian yn y sector cyhoeddus grebachu a chystadleuaeth am grantiau a rhoddion gynyddu, ynghyd â mwy o alw am wasanaethau, mae’r pwysau ar y trydydd sector yn codi’n ddi-baid. Tra mae cynyddu ac amrywio ffrydiau incwm yn flaenoriaeth i bawb, gall symleiddio a hybu gwasanaethau gynyddu effeithlonrwydd ac arbed arian sy’n galluogi mudiad i fuddsoddi arbedion yn y meysydd pwysicaf oll.

Mae’r digwyddiad hwn yn edrych ar y cyfle i rannu gwasanaethau cymorth cefn swyddfa, yn ystyried y buddion a’r peryglon, ac yn amlygu atebion ac enghreifftiau o arfer gorau drwy gofleidio economi a rennir.

*cinio wedi’i gynnwys*

Pwysigrwydd ymddiriedaeth: cynnal ffydd y cyhoedd mewn elusennau Trafodaeth â Richard Newton, Rheoleiddiwr Codi Arian, Menai Owen Jones, The Pituitary Foundation, Joe Saxton, nfpSynergy a Harriet Morgan, Geldards

Capacity: 50

Dengys ymchwil fod ffydd y cyhoedd ym mhob maes wedi dirywio yn ddiweddar. Mae ffydd mewn gwleidyddion, ffydd mewn sefydliadau corfforedig a ffydd mewn elusennau wedi disgyn. Mae yna rai methiannau llywodraethu amlwg ac arferion codi arian amheus wedi bod mewn lleiafrif o fudiadau yn y sector elusennol sydd wedi cael cryn sylw, ond pa effaith y mae’r penawdau hyn wedi’i chael ar y gweddill ohonom? Dewch i’r sesiwn drafod hon i archwilio pam yn union y mae ymddiriedaeth yn bwysig a beth allwn ni ei wneud i gynnal ffydd y cyhoedd yn ein mudiadau ninnau.

Mentro i Arwain yng Nghymru- Sgwrs am Arweinyddiaeth a Gwobrau Arwain Cymru gyda WCVA yn Gofod3, Gwobrau Arwain Cymru 2019

Capacity: 50

Bydd Gwobrau Arwain Cymru 2019 yn chwilio am enwebiadau ar gyfer unigolion yng Nghymru (ym mhob sector ac ar bob lefel o gyfrifoldeb) sy’n arwain mewn ffordd ddewr, ysbrydoledig a thrawsffurfiol. Mae’r cyfnod enwebu yn agor ar 9fed Ebrill.

Bydd y sgwrs hon am arweinyddiaeth yn ystyried sut beth mewn gwirionedd yw arweinyddiaeth sy’n ddewr, yn ysbrydoledig ac yn drawsffurfiol. Ai dyma’r math o arweinyddiaeth a fydd yn ein helpu i feithrin dyfodol disglair a chyfrannu at lunio’r Gymru a Garem? Beth yw’ch barn chi?

Ymysg y cyfranwyr at ein sgwrs am arweinyddiaeth y mae Ian Price, Cyfarwyddwr CBI Cymru a Ruth Marks, Prif Weithredwr WCVA a bydd yn cael ei hwyluso gan Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol Gwobrau Arwain Cymru a chymhellwr / hwylusydd arweinyddiaeth.

7 peth y gall y Cod Ymarfer Digidol i Elusennau ei wneud i chi, Zoe Amar

Capacity: 30

Yn y gweithdy hwn bydd Zoe Amar, sy’n arbenigo mewn technoleg ddigidol ac yn cadeirio’r Cod Ymarfer Digidol i Elusennau, yn eich arwain drwy brif bwyntiau’r Cod, beth y gall helpu’ch elusen i’w gyflawni a sut i’w roi ar waith. Ymunwch â Zoe mewn sesiwn ryngweithiol a fydd yn rhoi digonedd o gamau i chi eu cymryd i helpu’ch elusen i fod yn batrwm o arfer digidol da.

Rheoli Eiddo yn Llwyddiannus – Beth mae angen i chi ei wybod, Ethical Property Foundation

Capacity: 30

Mae elusen fwyaf blaenllaw’r DU sy’n rhoi cyngor ar eiddo, Ethical Property Foundation, wrth ei bodd o gynnig gweithdy eiddo i fudiadau dielw. Byddwch yn gweithio gydag astudiaethau achos go iawn gan fudiadau cymunedol ac yn dysgu sut i ddeall eich ased, sut i gadw at egwyddorion cynnal a chadw eiddo yn effeithiol, rheoli peryglon ynghlwm wrth reoli eiddo a sut i ganfod cyfleoedd i arbed arian a chreu incwm.

Mynnwch slot yn y clinig cyngor 1:1 cyfrinachol ar ôl y gweithdy. Y cyntaf i’r felin fydd hi!

Rôl yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus, Yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

Capacity: 12

Dewch i ddysgu mwy am rôl yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus gan gynnwys sut i wneud cwyn ynglŷn â chorff cyhoeddus yn ogystal â’r wybodaeth a’r cymorth y mae’r Ombwdsmon yn eu rhoi i’r cyhoedd.

Diweddariad ar Gyfraith Cyflogaeth, Geldards

Capacity: 12

Bydd y sesiwn hon yn rhoi diweddariad i chi ar y gyfraith achos a’r ddeddfwriaeth allweddol o’r 12 mis diwethaf, gan gynnwys datblygiadau mewn tâl gwyliau, statws cyflogaeth, amser gweithio, gwahaniaethu a diswyddo annheg. Bydd hefyd yn bwrw golwg ar newidiadau a datblygiadau sydd ar ddod yn 2019.

Sut y gall cefnogi gweithredu cymdeithasol fel gwirfoddoli roi hwb i’ch busnes, Cynnal Cymru a WCVA

Capacity: 12

Ymunwch â WCVA a Cynnal Cymru mewn gweithdy a thrafodaeth ddifyr a fydd yn helpu’ch mudiad i wneud y canlynol:

  • deall beth yw gweithredu cymdeithasol a gwirfoddoli
  • clywed am y buddion busnes gwirioneddol – o safbwynt gwirfoddolwr a chyflogwr
  • canfod cyfleoedd i sefydlu gweithredu cymdeithasol fel gwirfoddoli yn eich busnes
  • canfod y camau nesaf i’ch busnes greu cynllun gweithredu

Bydd y gweithdy hefyd yn cynnig gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu i ddatblygu cynllun gweithredu i’ch busnes.

Mae’r gweithdy yn addas i reolwyr Adnoddau Dynol, arweinwyr/rheolwyr Datblygu Cynaliadwy neu unrhyw un sy’n gyfrifol am ddatblygu polisi Cyfrifoldeb Corfforaethol Cymdeithasol yn eu mudiad.

Partneriaeth ag ymgyrch #byddaf / WCVA

Mae Cynnal Cymru yn gweithio gyda WCVA ac ymgyrch #byddaf i annog busnesau Cymru i gefnogi gweithredu cymdeithasol ymysg ieuenctid, fel gwirfoddoli, ymgyrchu neu godi arian, i’w wneud yn rhan arferol o fywyd i bobl ifanc rhwng 10 ac 20 mlwydd oed.

Parti Pyjamas Mwyaf y Byd! Sut i godi arian a thorri record y byd ar yr un pryd, Mudiad Meithrin

Capacity: 12

Astudiaeth achos o ymgyrch godi arian gan Mudiad Meithrin a lwyddodd i godi arian i Gylchoedd Meithrin ar draws Cymru a thorri record y byd yr un pryd. Bydd y sesiwn yn ymdrin â’r elfen hyrwyddo a sut y llwyddwyd i gael miloedd o bobl ar draws Cymru i gefnogi a chymryd rhan gan gynnwys selebs ac Aelodau’r Cynulliad.

Sesiwn Cymell

Capacity: 1

Beth yw cymell (coaching)?

Oes gennych chi her, syniad neu nod at y dyfodol yr hoffech ei archwilio gyda rhywun? Gall ymwneud â’ch gwaith neu’ch bywyd.

Os felly, ai cymell yw’r ateb i chi? Mae cymell yn rhoi’r cymhellai wrth y llyw. Mae’n gyfle i rannu syniadau a llunio camau i chi eu cymryd i symud ymlaen.

Beth sydd ar gael?

Sesiynau blasu cymell sy’n para 50 munud yr un. Bydd hyn o gymorth i chi benderfynu a yw cymell yn addas i chi.

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un a hoffai archwilio her neu nod yn ei waith neu ei fywyd. Rhowch gynnig arni.

Pwy yw’r cymhellwr?

Mae Mandy Williams yn gymhellwr bywyd a gwaith profiadol, roedd yn arfer gweithio yn WCVA ac mae hi bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ac fel cymhellwr, hyfforddwr a hwylusydd llawrydd.

https://www.mandywilliamsconsulting.cymru/coaching

Sut y gall cyllidwyr a’r rheini maent yn eu hariannu gydweithio i roi diwedd ar gyflog isel yn y sector elusennol, Cynnal Cymru/ The Living Wage Foundation

Capacity: 12

Mae llawer o elusennau sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas yn gweithredu mewn amgylchedd anodd. Yn y sector elusennol, er enghraifft, mae dros chwarter y gweithwyr yn ennill llai na Chyflog Byw go iawn. Bydd y digwyddiad hwn gan y Living Wage Foundation, Cynnal Cymru a WCVA yn holi sut y gall cyllidwyr a’r rheini maent yn eu hariannu gydweithio i roi diwedd ar gyflog isel yn y sector elusennol a sicrhau eu bod yn gweithredu’n unol â’u gwerthoedd a’u hamcanion.

Croeso i bawb: i rannu profiad, neu i gael gwybod mwy.

‘Pawb gyda’i gilydd – Cynhwysiant Gweithredol’, Tîm Cynhwysiant Gweithredol WCVA

Capacity: 12

Dewch draw i glywed yn uniongyrchol gan fudiadau sy’n cynnal prosiectau Cynhwysiant Gweithredol i gael gwybod am y cymorth sydd ar gael i’ch helpu i lwyddo.

Cewch glywed gan staff sy’n rhoi prosiectau ar waith a gan dîm WCVA am y buddion cynhenid a geir mewn perthynas bositif rhwng cyllidwr a derbynnydd grant.

Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau i’r mudiadau hyn sy’n cynnal prosiectau ac i dîm Cynhwysiant Gweithredol i’ch helpu i ddeall sut y gallai’ch mudiad chithau fanteisio ar y gronfa.

1:30yh - 2:00yh

SESIWN BYR, BACHOG: Sut i gael y gorau o’ch marchnata, designdough

Capacity: 12

Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i ddeall sut i wneud yn fawr o’ch cyllideb drwy ddewis dulliau print neu ddigidol yn briodol.

2:00yh - 3:00yh

Dyfodol Cymdeithas Sifil yng Nghymru (2pm - 3pm)

Capacity: 150

Sesiwn drafod â Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Llywodraeth Cymru, Julia Unwin, Cadeirydd Ymchwiliad Annibynnol Civil Society Futures, a Peter Davies Cadeirydd WCVA

Gyda Peter Davies o WCVA yn y Gadair, bydd y sesiwn hon yn gyfle unigryw i glywed gan ddau o’r ffigyrau mwyaf dylanwadol o ran siapio cymdeithas sifil yn y blynyddoedd nesaf. Bydd Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Llywodraeth Cymru (sy’n gyfrifol am y sector gwirfoddol a gwirfoddoli) a Julia Unwin (Cadeirydd Ymchwiliad Annibynnol Civil Society Futures a chyn-Brif Weithredwr Sefydliad Joseph Rowntree) yn trafod ac yn archwilio’r amgylchedd y mae cymdeithas sifil yn gweithredu ynddo, y pwysau a’r newidiadau lu y mae’n eu hwynebu, beth sydd i ddod yn y dyfodol a rôl cymdeithas sifil yn siapio’r dyfodol.

Yr argyfwng caffael yn y sector cyhoeddus a sut y gall y trydydd sector fod o gymorth, Third Sector Consortium (3SC)

Capacity: 100

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â’r anawsterau caffael yn y sector cyhoeddus a’r ffordd y mae dibynnu ar ddarparwyr cenedlaethol mawr yn golygu na fanteisir ar yr arbenigedd, yr ymroddiad a’r ansawdd y gall darparwyr llai (yn enwedig o’r trydydd sector) eu cynnig.

Adrodd Digwyddiad Difrifol a Diweddariad ar Gyfraith Elusennau, Geldards

Capacity: 50

Wedi i’r Comisiwn Elusennau ddiweddaru’r canllaw ar Adrodd Digwyddiadau Difrifol, bydd Geldards yn eich arwain drwy’r drefn newydd, gan ganolbwyntio ar beth sy’n cyfrif fel Digwyddiad Difrifol a sut a phryd i’w adrodd i’r Comisiwn. Ceir wedyn ddiweddariad byr ar gyfraith elusennau a’r sector.

Inspiring Impact – Lansiad swyddogol, Inspiring Impact

Capacity: 30

Mae angen i fudiadau trydydd sector fod yn well am ddangos y gwahaniaeth maent yn ei wneud! Mae’r sesiwn hon yn gyfle i glywed am y prosiect Inspiring Impact newydd a chael gwybod sut i gymryd rhan. Dewch i ddysgu gan hyrwyddwyr effaith yng Nghymru a darganfod sut i ddechrau datblygu ‘theori newid’ i’ch mudiad chi.

 

Cydgynhyrchu ar waith: gorau gweithio - cydweithio, MIRUS

Capacity: 30

Bydd y digwyddiad yn rhannu taith mirus at ddod yn elusen sy’n cydgynhyrchu yn fwy; byddwn yn rhannu’r hyn rydym wedi rhoi cynnig arno, beth a weithiodd, beth na weithiodd a beth rydym yn ei ddysgu ar hyd y ffordd.

Byddwn yn herio cyfranogwyr mewn ffordd bositif i feddwl am gydgynhyrchu yn eu mudiad hwythau.

Dewch yn barod am sesiwn ryngweithiol lle bydd cyfranogwyr yn cael eu cefnogi i rannu syniadau, profiad a gwersi i roi cydgynhyrchu ar waith!

Cynnwys Gwirfoddolwyr Byrfyfyr mewn Argyfyngau, PAVO a WCVA

Capacity: 12

Gall y cymorth a ddarperir gan wirfoddolwyr byrfyfyr fod yn ychwanegiad pwysig a gwerthfawr at yr adnoddau sydd ar gael i ymatebwyr, ond mae angen rheoli a chynnwys y gwirfoddolwyr hyn yn effeithiol ac yn effeithlon. Yn y sesiwn hon byddwn yn egluro ac yn trafod a all gwirfoddolwyr byrfyfyr ddarparu cymorth mewn argyfwng, sut a phryd. Sut y gellir llwyddo i reoli hyn a’r rôl y mae’r 3ydd sector, Awdurdodau Lleol, Gwasanaethau Brys ac yn enwedig Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol yn ei chwarae. Yn ystod y sesiwn byddwn yn cyflwyno’r ddogfen bolisi ‘Cynnwys Gwirfoddolwyr Byrfyfyr mewn Argyfyngau’ a ysgrifennwyd yn ddiweddar, a fydd yn eich arwain drwy’r broses.

Cymorthfeydd Ethical Property Foundation

Capacity: 12

Cyllid gan WCVA, Tîm cyllido WCVA a Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru

Capacity: 12

Os ydych yn chwilio am gyllid ac am gael gweld beth sydd ar gael, bydd tîm cyllido WCVA ynghyd â Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn cynnal sesiwn galw heibio i westeion gofod3. Dewch draw i wneud y canlynol:

  • rhoi cynnig ar y porth newydd Cyllido Cymru
  • trafod cyfleoedd drwy’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol neu’r Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol
  • darganfod a allai cyllid ad-daladwy fod yn addas i chi
  • gofyn unrhyw gwestiynau’n ymwneud â chyllido

Denu dawn i’r trydydd sector, Recriwt3

Capacity: 12

Os yw’ch mudiad chi ar dwf ac mae angen ychwanegu at eich tîm, sut ydych yn denu’r bobl gywir i’r rôl? Bydd y sesiwn hon yn cynnig profiad o’r sector preifat a’r trydydd sector o’r ffordd orau o hyrwyddo swyddi gwag i sicrhau eu bod yn denu’r ymgeiswyr cywir. Gyda chyfraniad gan recriwt3 bydd y sesiwn hon yn egluro beth sydd wedi gweithio i fudiadau yn y gorffennol a hefyd am beth y mae ymgeiswyr yn chwilio wrth ymgeisio am swyddi.

Sesiwn Cymell

Capacity: 1

Beth yw cymell (coaching)?

Oes gennych chi her, syniad neu nod at y dyfodol yr hoffech ei archwilio gyda rhywun? Gall ymwneud â’ch gwaith neu’ch bywyd.

Os felly, ai cymell yw’r ateb i chi? Mae cymell yn rhoi’r cymhellai wrth y llyw. Mae’n gyfle i rannu syniadau a llunio camau i chi eu cymryd i symud ymlaen

Beth sydd ar gael?

Sesiynau blasu cymell sy’n para 50 munud yr un. Bydd hyn o gymorth i chi benderfynu a yw cymell yn addas i chi.

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un a hoffai archwilio her neu nod yn ei waith neu ei fywyd. Rhowch gynnig arni.

Pwy yw’r cymhellwr?

Mae Mandy Williams yn gymhellwr bywyd a gwaith profiadol, roedd yn arfer gweithio yn WCVA ac mae hi bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ac fel cymhellwr, hyfforddwr a hwylusydd llawrydd.

https://www.mandywilliamsconsulting.cymru/coaching

Sut i ddefnyddio fideo yn strategol i hoelio sylw’ch cynulleidfa, Rockadove Video Production

Capacity: 12

Nid ymarfer ticio bocsys mo fideo bellach; mae angen mynd ati’n strategol i sicrhau’r canlyniadau gorau a’i gyfuno â gweithgarwch marchnata arall.

Bydd y sesiwn hon yn ystyried y cwestiynau y dylech eu gofyn i chi’ch hun cyn cynhyrchu cynnwys fideo i sicrhau’ch bod yn hoelio sylw’ch cynulleidfa, yn cael y budd mwyaf ohono ac yn defnyddio fideo fel rhywbeth mwy na dim ond tacteg arall.

 

Cymorth data i’r trydydd sector, y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Llywodraeth Cymru

Capacity: 12

Hoffech chi ddefnyddio data yn well i wneud penderfyniadau, gwella gwasanaethau neu fesur effaith? Yn y sesiwn hon, cewch wybod beth sydd ar gael i’ch mudiad yn rhad, neu am ddim. Bydd y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Llywodraeth Cymru yn cyflwyno’r gwasanaethau a’r cymorth maent yn eu darparu i fudiadau trydydd sector.

3:15yh - 4:15yh

Brexit… Wythnos i fynd…. Sesiwn drafod, Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit (3.15pm - 4.15pm)

Capacity: 150

Fel y mae pethau ar hyn o bryd bydd y DU yn gadael yr UE ddiwedd mis Mawrth 2019 ond ni fydd effaith Brexit yn dod i ben ar ôl y diwrnod ymadael. Pa ansicrwydd, heriau a chyfleoedd fydd yn dal i fod? Pa gyfleoedd fydd ar gael o hyd i ddylanwadu? Sut beth fydd cymdeithas a sut y gall y sector helpu i’w siapio? Ni waeth beth fo’r canlyniad bydd angen i fudiadau ddysgu i weithredu mewn amgylchedd y mae effaith Brexit yn drwm arno, felly dewch i glywed beth sydd gan ein panel i’w ddweud.

3:30yh - 4:30yh

Bod yn Effro i Dwyll a Pheryglon Seiber a Dinasyddiaeth yn Barclays, Barclays PLC

Capacity: 100

Ymwybyddiaeth o Dwyll i chi, eich cleientiaid a defnyddwyr gwasanaethau. Wrth i nifer yr ymdrechion i dwyllo barhau i gynyddu, nod y cyflwyniad hwn yw codi ymwybyddiaeth a chynnig cyngor a’r dulliau amddiffyn gorau. Mae agenda dinasyddiaeth Barclays wedi ymrwymo i roi i 10 miliwn o bobl y sgiliau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen a chreu economi ffyniannus, erbyn 2022. Bydd y sesiwn hon yn egluro’r rhaglenni a’r mentrau sydd gan Barclays i’w cynnig i unigolion i ddatblygu eu cyflogadwyedd a’u mentergarwch a’u sgiliau ariannol a digidol.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol, Geldards

Capacity: 50

Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg i chi o’r materion y dylai’ch elusen eu hystyried cyn mynd ati i drosglwyddo ased cymunedol ar ffurf eiddo gan awdurdod lleol. Bydd yn ystyried peryglon i’r elusen fod yn wyliadwrus ohonynt, a thelerau allweddol i’r elusen feddwl amdanynt cyn ymrwymo i unrhyw gytundebau o’r fath.

Ymchwil Cymdeithas Sifil: Myfyrdodau ar wirfoddoli, cyfranogi a newid cymdeithasol, WISERD

Capacity: 50

Mae Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) yn cynnal rhaglen amlddisgyblaethol, dros bum mlynedd, o waith ymchwil yn ymwneud â pholisi gan edrych ar gymdeithas sifil yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Dewch i gwrdd â rhai o’r ymchwilwyr a chlywed am eu gwaith ar wirfoddoli, cyfranogi sifil a newid cymdeithasol.

Diogelu ar gyfer Elusennau, WCVA

Capacity: 30

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi dweud bod “diogelu yn flaenoriaeth lywodraethu allweddol” i bob elusen, nid dim ond y rheini sy’n gweithio gyda grwpiau sy’n cael eu hystyried yn draddodiadol o fod yn agored i niwed. Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i glywed yn uniongyrchol gan y Comisiwn Elusennau a chael gwybod mwy am yr hyn y mae angen i elusennau ei wneud i sicrhau trefniadau diogelu cadarn, yn ogystal â’r cymorth sydd ar gael yng Nghymru.

Llunio ceisiadau llwyddiannus, Tîm Cyllido WCVA

Capacity: 30

Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar yr elfennau allweddol o gais llwyddiannus am gyllid ac yn ystyried ffyrdd o wella ansawdd ac apêl eich ceisiadau. Bydd y sesiwn yn ymdrin â’r camgymeriadau mwyaf cyffredin a wneir wrth lunio cais ac yn ystyried ffyrdd o sicrhau bod eich cais yn glir ac yn argyhoeddi’r darllenydd.